Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By [email protected]
#747566 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: HỆ THÓNG CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT ẢNH HƯỞNG TỚI KHU DU LỊCH SINH THÁI Ở SÓC SƠN – HÀ NỘI
nµo. HiÖn t¹i c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ViÖt Nam ®· vµ ®ang ®­îc
h×nh thµnh, hoµn thiÖn dÇn.
Liªn quan trùc tiÕp tíi dù ¸n cña chóng ta lµ luËt ®Çu t­, luËt doanh
nghiÖp thèng nhÊt ®· ®­îc h×nh thµnh. §ã sÏ lµ c¬ së ph¸p lý cho c¸c
quyÕt ®Þnh vÒ ®Çu t­ nh­ lµ c¸c ­u ®·I. §iÒu kiÖn kinh doanh, quyÒn
tr¸ch nhiÖm, c¸c thñ tôc chóng ta sÏ phµi tr¶I qua ®Ó cã thÓ hoµn
chØnh dù ¸n ®Çu t­.
­ Trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ chóng ta sÏ ph¶i chó ý tíi viÖc: Dï chÝnh s¸ch
vÜ m« cña ViÖt Nam cã nhiÒu tiÕn bé song viÖc thùc hiÖn l¹i ch­a
nghiªm tóc; nhiÒu khi c¸n bé cè t×nh kh«ng hiÓu luËt hoÆc cè ý g©y
khã dÔ cho nhµ ®Çu t­. Trong nhiÒu tr­êng hîp chóng ta sÏ ph¶i tr¶
thªm c¸c chi phÝ ph¸t sinh tèn kÐm dÉn ®Õn ®iÒu nµy nh¾c nhë
tr­íc dù ¸n cña ta sÏ gÆp ph¶i c¸c tr¾c trë khi ®­a dù ¸n vÒ cÊp c¬ së.
­ HiÖn t¹i lÜnh vùc lao ®éng, thuÕ, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ,
n©ng cao n¨ng lùc cho c¬ quan qu¶n lý cßn nhiÒu yÕu kÐm, nã sÏ
¶nh h­ëng kh«ng nhá khi tiÕn hµnh x©y dùng c«ng tr×nh vµ vËn
hµnh c«ng tr×nh sau nµy.
­ ChÝnh phñ ®· nç lùc trong viÖc so¹n tho¶ luËt doanh nghiÖp, thèng
nhÊt vµ luËt ®Çu t­ chung, kh«ng ph©n biÖt ®èi xö vµ tù do l­u
chuyÓn ng­îc hµng ho¸, dÞch vô, vèn ®Çu t­….§©y lµ ®iÓm tiÕn bé
trong chÝnh s¸ch, chóng ta cã thÓ an t©m khi ®Çu t­, c¬ së ph¸p lý
®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp khi n¶y sinh. MÆc dï vËy viÖc thay ®æi
th­êng xuyªn c¸c quyÕt ®Þnh c¸c v¨n b¶n luËt chång chÐo, r¾c rèi,
thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ, vµ ®Æc biÖt thêi gian, cÊp phÐp mét
dù ¸n kÐo dµi nhiÒu th¸ng ch¾c ch¾n sÏ ¶nh h­ëng tíi tiÕn ®é cña dù
¸n vµ lµm n¶n lßng nhµ ®Çu t­.
Xét ở tầm vĩ mô, môI trường chính trị, luật pháp của Việt Nam có khá nhiều thuận lợi và cũng có không ít khó khăn ảnh hưởng tới dự án.. - Chính trị của Việt Nam
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement