Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vampire_princess_1997
#747543 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty khách sạn du lịch Kim Liên
2
lý. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã,em ®· chän ®Ò tµi “Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh
doanh cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn " víi mong muèn ®­a ra mét sè
gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc x¸c ®Þnh vµ qu¶n lý gi¸
s¶n phÈm dÞch vô bæ sung vµ gãp phÇn n©ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña kh¸ch
s¹n.
Néi dung cña b¸o c¸o gåm 3 phÇn sau
PhÇn I : nh÷ng vÊn ®Ò chung cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn
PhÇn II : Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch
Kim Liªn.
PhÇn III :§¸nh gi¸ chung vµ nh÷ng ý kiÕn ®Ò xuÊt cña c«ng ty kh¸ch
s¹n du lÞch Kim Liªn.
hiệu quả của ngành du lịch của một quốc gia được thể hiện ở cơ cấu kinh doanh các dịch vụ : việc kinh doanh các dịch vụ bổ sung có xu hướng ngày càng tăng trong
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement