Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quandinhhong
#747541 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
2
Lêi më ®Çu
Thñ ®« Hµ néi víi gÇn mét thÕ kû h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn lµ trung
t©m chÝnh trÞ, v¨n ho¸, kinh tÕ, khoa häc kü thuËt cña c¶ n­íc Hµ Néi cßn
lµ mét trung t©m du lÞch lín. Trong nh÷ng n¨m qua thùc hiÖn ®­êng lèi
®æi míi thñ ®« Hµ Néi ®· cã nh÷ng thay ®æi lín vÒ diÖn m¹o. Riªng
trong lÜnh vùc du lÞch ®· cã nh÷ng b­íc chuyÓn m×nh ®¸ng kÓ. Sè l­îng
kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n­íc ®Õn Hµ Néi ngµy cµng t¨ng. Cïng víi
sù gia t¨ng vÒ l­îng kh¸ch du lÞch th× c¬ së vËt chÊt kü thuËt nhÊt lµ hÖ
thèng kh¸ch s¹n ®ßi hái ph¶i ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng ®Ó
®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu du kh¸ch trong n­íc vµ quèc tÕ.
Trong kinh doanh du lÞch, kh¸ch s¹n lµ ngµnh kinh doanh chñ yÕu vµ
mang l¹i doanh thu kh¸ lín cho ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi nµy. Tuy
nhiªn trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng khi sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh
nghiÖp trë nªn gay g¾t th× c«ng t¸c marketing thùc sù ®ãng mét vai trß
quan träng trong sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nãi chung vµ
doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n nãi riªng.
Khi nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, cÇn ®Ò cËp ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò nh­ng
tùu chung l¹i lµ vÊn ®Ò lµm sao ®Ó thu hót ngµy cµng t¨ng kh¸ch ®Õn
l­u tró ë kh¸ch s¹n cña m×nh. Tõ ®ã phaie xem xÐt chÝnh s¸ch vµ chiÕn
l­îc vÒ s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi vµ xóc tiÕn viÖc b¸n s¶n phÈm trong
kinh doanh kh¸ch s¹n trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ nguån lùc cña doanh
nghiÖp. C¬ cÊu bµi viÕt ®­îc chia thµnh c¸c phÇn:
I.
Lý luËn chung về hoạt động marketing trong kinh doanh.
II.
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH SẠN TRÊN
ĐỊA BÀN HÀ NỘI.
Trong kinh doanh du lịch, khách sạn là ngành kinh doanh chủ yếu và mang lại doanh thu khá lớn cho ngành công nghiệp không khói này. Tuy nhiên trong điều kiện ki
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement