Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kinhdoanh_hiendai
#747533 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tìm hiểu một chuỗi các khách sạn nổi tiếng trên thế giới và mối liên hệ với du lịch Việt Nam
2
Néi dung
I.
Kh¸i niÖm vµ vai trß cña kh¸ch s¹n trong ho¹t ®éng kinh doanh du
lÞch.
1. Kh¸i niÖm kinh doanh kh¸ch s¹n.
Kinh doanh kh¸ch s¹n ban ®Çu cã cÊu ®¬n gi¶n. TiÖn nghi ë
møc ®é nh­ nhµ trä b×nh d©n. Ho¹t ®éng kinh doanh chØ
nh»m môc ®Ých ®¸p øng mét chç ngñ qua ®em cho kh¸ch.
Tõ ®iÓn La Route ®· ®Þnh nghÜa kh¸ch s¹n nh­ sau: “kh¸ch
s¹n lµ c«ng tr×nh cã t×nh th­¬ng m¹i ë ®ã cho thuª phong
hoÆc c¨n hé buång phßng tiÖn nghi tèt, cho thuª theo gi¸ c¶
ngµy ®ªm”…
Ngµy nay, nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, thu nhËp, ®êi
sèng mäi ng­êi ngµy cµng cao do ®ã kh¸ch ®ßi hái nhu cÇu
cao hon vµ mong mu«n cña kh¸ch kh«ng chØ lµ ®Ó ngñ mµ
cßn thªm nhiÒu dÞch vô nh­: dÞch vô gi¶i trÝ, thÓ thao, y tÕ,
dÞch vô ch¨m sãc s¾c ®Ñp, dÞc vô giÆt lµ… Kinh doanh
kh¸ch s¹n cung cÊp kh«ng chØ nh­ng dÞch vô tù minh ®¶m
nhiÖm, mµ cßn b¸n c¶ c¸c s¶n phÈm thuéc c¸c ngµnh vµ lÜnh
vùc kh¸c cña nÒn kinh tÕ: n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, c«ng
nghiÖp chÕ biÕn, c«ng nghiÖp nhÑ, dÞch vô ng©n hµng,
dÞch vu b­u chÝnh viÔn th«ng, dÞch vô vËn chuyÓn, ®iÖn,
n­íc…
Kinh doanh kh¸ch s¹n ®· trë thµnh trung gian thùc hiÖn ph©n
phèi s¶n phÈm cña c¸c ngµnh kh¸c.
ViÖc kinh doanh kh¸ch s¹n ngµy cµng më réng vµ phong phó,
®a d¹ng.
Hoạt động kinh doanh khách sạn mới chỉ bắt đầu từ sau thời kỳ mở cửa của nền kinh tế vào những năm đầu của thập niên 90. So với lịch sử hình thành và phát triển
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement