Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nuthananhsang95
#747532 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tìm hiểu một chuỗi các khách sạn nổi tiếng trên thế giới và mối liên hệ với du lịch Việt Nam.
2
Lêi më ®Çu:
Kh¸ch s¹n lµ mét trong nh÷ng c«ng tr×nh c«ng céng rÊt cÇn thiÕt cña mçi quèc gia khi nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn vµ xu thÕ héi nhËp ®ang lan réng kh¾p c¸c ch©u lôc. §Ó ph¸t triÓn du lÞch nhÊt thiªt ph¶i ph¸t triÓn hÖ thèng c¸c c¬ së kinh doanh kh¸ch s¹n nh»m cung cÊp c¸c dÞch vô ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ¨n, ngñ, nghØ ng¬i, gi¶i trÝ, lµm viÖc… cho mäi tÇng líp tõ c¸c chÝnh kh¸ch, th­¬ng gia cho ®Õn nhóng tÇng líp b×nh d©n. Nã trë thµnh yÕu tè v« cïng quan träng cña ngµnh “ c«ng nghiÖp kh«ng khãi”. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n míi chØ b¾t ®Çu tõ sau thêi kú më cöa cña nÒn kinh tÕ vµo nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp niªn 90. So víi lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n trªn thÕ giíi th× ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n cña ViÖt Nam cßn qu¸ non trÎ. V× vËy, c¸c nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n ViÖt Nam ph¶i ®­¬ng ®Çu víi rÊt nhiÒu nh÷ng khã kh¨n: kiÕn thøc chuyªn s©u vª kinh doanh kh¸ch s¹n, thiÕu kinh nghiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh kh¸ch s¹n, thiÕu tÝnh chuyªn nghiÖp…Trong sù khã kh¨n ®ã, c¸c doanh nghiÖp non trÎ l¹i ph¶i kinh doanh trong xu thÕ héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸, thÞ tr­êng kh¸ch s¹n cã sù c¹nh tranh khèc liÖt, ví sù tham gia cña nhiÒu tËp ®oµn kh¸ch s¹n hµng ®Çu thÕ giíi nh­ Hilton, Sheraton, Melia… V× vËy viÖc chän ®Ò tµi: “T×m hiÓu mét chuçi c¸c kh¸ch s¹n næi tiÕng trªn thÕ giíi vµ mèi liªn hÖ víi du lÞch ViÖt Nam” kh«ng chØ gióp em ®ù¬c thùc hµnh nh÷ng kiÕn thøc ®· häc mµ cßn gióp em hiÓu biÕt thªm nhiÒu kiÕn thøc trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c tËp ®oµn kh¸ch s¹n næi tiÕng trªn thÕ giíi. Qua ®ã cã ®­îc nh÷ng ý kiÕn cña riªng c¸ nh©n m×nh cho sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®«ng kinh doanh kh¸ch s¹n ë ViÖt Nam.
Néi dung
Khách sạn là một trong những công trình công cộng rất cần thiết của mỗi quốc gia khi nền kinh tế đang phát triển và xu thế hội nhập đang lan rộng khắp các châu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement