Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Claude
#747526 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển du lịch tại làng gốm Việt Nam
2
hoa cña nh÷ng bËc nghÖ nh©n tõ cæ chÝ kim. C¸c s¶n phÈm tµi hoa cña Th¨ng
Long kh«ng nh÷ng næi tiÕng trong n­íc mµ cßn, bay cao bay xa trªn tr­êng
quèc tÕ.
Mét trong nh÷ng lµng nghÒ cæ truyÒn næi tiÕng Êy lµ mét lµng gèm ven
s«ng, lµng gèm B¸t Trµng. Lµng gèm ®· tr¶i qua trªn n¨m thÕ kû víi nhiÒu
thµnh tùu rÊt ®¸ng tù hµo, ®ã lµ bÖ ®ì v÷ng ch¾c ®Ó B¸t Trµng h«m nay
ngµy cµng tiÕn nhanh h¬n cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc.
Vèn quý ®ã cña B¸t Trµng còng lµ mét nguån tµi nguyªn rÊt cã gi¸ trÞ ®èi
víi ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch, nã hoµn toµn cã thÓ trë thµnh ®iÓm du lÞch
cã søc hÊp dÉn rÊt lín nÕu nh­ ®­îc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ ngµnh du
lÞch quan t©m vµ khai th¸c ®óng møc.
Tuy nhiªn, c¸c s¶n phÈm gèm sø t¹i B¸t Trµng hiÖn nay chØ chñ yÕu phôc
vô cho nhu cÇu sinh ho¹t cña ng­êi d©n vµ s¶n xuÊt còng míi chØ dõng ë s¶n
xuÊt thñ c«ng. Trong khi ®ã, ph¸t triÓn du lÞch vµ t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®Æc
tr­ng phôc vô cho kh¸ch du lÞch míi lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cña kinh tÕ dÞch
vô.
Lµ mét sinh viªn cña ngµnh du lÞch, em rÊt mong ®­îc ®ãng gãp nh÷ng
nghiªn cøu, nhËn ®Þnh cña m×nh vµ ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p ®Ó B¸t Trµng
kh«ng nh÷ng lµ ®Þa ph­¬ng cã sù ph¸t triÓn kinh tÕ b»ng nghÒ truyÒn thèng
vèn cã mµ cßn trë thµnh mét n¬i cung cÊp c¸c s¶n phÈm, ®å l­u niÖm cho
kh¸ch du lÞch còng nh­ mét ®iÓm du lÞch næi tiÕng, ®ãng gãp chung vµo sù
ph¸t triÓn du lÞch cña ViÖt Nam.

Thăng Long - Hà Nội là mảnh đất có một nền văn hoá lâu đời, nơi đây còn nổi tiếng với những làng nghề thủ công mỹ nghệ bởi những bàn tay tài hoa của những bậc n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement