Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ninhhoa_83
#747505 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quản lý chất lượng SA8000
§Ò ¸n m«n häc – SA8000
Tr­¬ng ThÞ Th¸i D­¬ng ­ QTCL 45
kiÕn. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiªn cøu nµy!
PhÇn I: Tæng quan vÒ bé tiªu chuÈn SA8000
­ HÖ thèng tr¸ch nhiÖm x· héi
1.
Giíi thiÖu vÒ SA8000
1.1. Kh¸i niÖm SA8000 vµ lÞch sö ra ®êi cña nã
Thùc hiÖn hÖ thèng tiªu chuÈn vÒ tr¸ch nhiÖm x· héi hay SA8000 lµ sù
cÇn thiÕt kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh héi nhËp, tuy nhiªn ®©y lµ vÊn ®Ò rÊt
míi vµ trªn thùc tÕ nhiÒu khi cã sù nhËn thøc vµ vËn dông kh¸c nhau.
SA8000 lµ s¶n phÈm cña tæ chøc tr¸ch nhiÖm x· héi quèc tÕ ( SAI) –
mét tæ chøc phi chÝnh phñ võa ®­îc nhËn giÊy phÐp chÝnh thøc ho¹t ®éng
t¹i ViÖt Nam. Bµ Alice Tepper Marlin – chñ tÞch SAI, nh©n dÞp sang ViÖt
Nam ®Ó khai tr­¬ng v¨n phßng ho¹t ®éng t¹i TP. Hå ChÝ Minh cho biÕt:
SAI ®­îc thµnh lËp n¨m 1996 víi môc ®Ých c¶i thiÖn m«i tr­êng lao ®éng
vµ m«i tr­êng sinh ho¹t céng ®ång. SAI lËp nªn tiªu chuÈn SA8000 vµ
ph­¬ng thøc ®Ó x©y dung tiªu chuÈn nµy, ®­îc chÊp bót bëi Héi ®ång t­
vÊn quèc tÕ, nh»m ®¶m b¶o mét m«i tr­êng lao ®éng an toµn vµ hiÖu qu¶
trªn kh¾p thÕ giíi. Tiªu chuÈn nµy ®­îc dùa trªn nÒn t¶ng C«ng ­íc cña Liªn
Hîp Quèc vµ tæ chøc Lao ®éng thÕ giíi ( ILO).
SA8000 lµ mét bé tiªu chuÈn ®Þnh ra c¸c tiªu chÝ cã thÓ kiÓm ®Þnh
®­îc vµ mét quy tr×nh ®¸nh gi¸ ®éc lËp ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng­êi lao
®éng vµ ®¶m b¶o hµng ho¸ ®­îc s¶n xuÊt tõ bÊt cø c«ng ty nhá hay lín trªn
thÕ giíi mµ nh÷ng c«ng ty nµy ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã ®¹o ®øc trong ®èi xö víi
ng­êi lao ®éng.
CÊp chøng chØ thùc hiÖn SA8000 cã nghÜa lµ mét nhµ m¸y, xÝ
nghiÖp ®· ®­îc kiÓm tra vµ c«ng nhËn ®· tu©n thñ nh÷ng quy tr×nh kiÓm
tra cña CEPAA vµ thùc hiÖn nghiªm ngÆt nh÷ng tiªu chuÈn nµy. Bé phËn
SA8000 không phải là một hệ thống quản lý chất lượng như các hệ thống QLCL như ISO9001, TQM,…Mà đây là một hệ thống chứng nhận và phương pháp giúp cải thiện môi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By liemt112
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement