Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Greely
#747501 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích chất lưọng sản phẩm trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh – TrÇn M¹nh Hµ
2
PhÇn I
Lý luËn chung vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm
I. Tæng quan vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm
1. Kh¸i niÖm vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm
Theo quan ®iÓm triÕt häc cña M¸c th× chÊt l­îng s¶n phÈm lµ møc
®é, th­íc ®o biÓu thi gi¸ trÞ sö dông cña nã. Gi¸ trÞ sö dông cña mét s¶n
phÈm lµm nªn tÝnh h÷u Ých cña s¶n phÈm ®ã vµ nã chÝnh lµ chÊt l­îng
cña s¶n phÈm.
Theo gi¸o s­ Ishikawa chuyªn gia vÒ chÊt l­îng cña NhËt B¶n cho r»ng:
"ChÊt l­îng lµ sù tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr­êng víi chi phÝ thÊp nhÊt ".(Qu¶n
lý chÊt l­îng theo ph­¬ng ph¸p NhËt.Kaoru Ixikaoa. NXB KH_KT 1990)
Theo Feigenbaum: "chÊt l­îng s¶n phÈm lµ tËp hîp c¸c ®Æc tÝnh kü
thuËt c«ng nghÖ vµ vËn hµnh cña s¶n phÈm, nhê chóng mµ s¶n phÈm ®¸p
øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña ng­êi tiªu dïng khi sö dông s¶n phÈm". (Qu¶n lý
chÊt l­îng ®ång bé. John.S.Oakard NXBTK 1994).
Cßn Juran th× ®Þnh nghÜa chÊt l­îng s¶n phÈm ®¬n gi¶n, ng¾n gän:
"ChÊt l­îng lµ sù phï hîp víi sö dông, víi c«ng dông". (Qu¶n lý chÊt l­îng
®ång bé. John.S.Oakard NXBTK 1994). PhÇn lín c¸c chuyªn gia vÒ chÊt
l­îng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng coi chÊt l­îng s¶n phÈm lµ sù phï hîp víi
nhu cÇu hay môc ®Ých sö dông cña ng­êi tiªu dïng.
Theo quan ®iÓm chÊt l­îng h­íng theo c«ng nghÖ th×: chÊt l­îng s¶n
phÈm lµ tæng tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña s¶n phÈm thÓ hiÖn ë møc ®é tho¶
m·n nh÷ng yªu cÇu ®Þnh tr­íc cho nã trong nh÷ng ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh vÒ
kinh tÕ, kü thuËt, x· héi.
Trong tiến trình kinh tế hội nhâp, cạnh tranh cũng như đã và đang gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực như APEC,AFTA, WTO. Việc nâng cao chât lượng sản phẩm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement