Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By crazyjack_tsd
#747499 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THUỶ SẢN CHẾ BIẾN.
2
Ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam ®· trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän
cña ®Êt n­íc. Trong sù ®ãng gãp cña ngµnh thuû s¶n ®èi víi nÒn kinh tÕ
cña ®Êt n­íc, ph¶i kÓ ®Õn sù ®ãng gãp ®¸ng kÓ cña c«ng nghiÖp chÕ
biÕn xuÊt khÈu thuû s¶n. ChÝnh sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp chÕ biÕn
®· gãp phÇn n©ng cao gi¸ trÞ cña thuû s¶n vµ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm mÆt
hµng cho x©m nhËp vµo thÞ tr­êng thÕ giíi ®em l¹i cho ®Êt n­íc mét
nguån thu ngo¹i tÖ ®¸ng kÓ nhê vµo ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi chung vµ
xuÊt khÈu s¶n phÈm thuû s¶n chÕ biÕn nãi riªng.
ChÝnh v× vËy, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm thuû s¶n chÕ biÕn
trong qu¸ tr×nh héi nhËp lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m kh«ng chØ cña
ngµnh thuû s¶n mµ cßn cña tÊt c¶ c¸c ngµnh kh¸c vµ cña c¶ nÒn kinh tÕ.
§Êt n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp, ®Æc biÖt ®ang trong
qu¸ tr×nh ®µm ph¸n chuÈn bÞ gia nhËp WTO, ®ßi hái chÊt l­îng cña s¶n
phÈm thuû s¶n chÕ biÕn kh«ng chØ ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn cña c¸c n­íc
nhËp khÈu mµ cßn ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ tiªu chuÈn cña WTO. §iÒu
®ã ®· vµ ®ang më ra cho chóng ta mét ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt vµ mét
h­íng ®i míi cho ho¹t ®éng chÕ biÕn thuû s¶n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Tr­¬ng §oµn ThÓ ®· gióp ®ì em
hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.

Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập, đặc biệt đang trong quá trình đàm phán chuẩn bị gia nhập WTO, đòi hỏi chất lượng của sản phẩm thuỷ sản chế biến không
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement