Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By meocon_iu_socola
#747497 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tình hình áp dụng HACCP tại Việt Nam
HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points
Đề án môn học
PhÇn I: Giíi thiÖu vÒ bé tiªu chuÈn HACCP.
Hệ thống phân tích hiểm nguy và kiểm soát điểm tới hạn là một hệ thống
nhằm phân tích, xác định các mối nguy và các biện pháp phòng ngừa nhằm kiểm
soát chúng.
1.HACCP la gi?
2. Cac nguyên tăc cua HACCP
3. HACCP đươc ap dung trong dây chuyên thưc phâm như thê nao?
4. Môi quan hê giưa Bô tiêu chuân ISO 9000 va HACCP
5. Lơi ich cua viêc đươc chưng nhân HACCP
1.1. HACCP la gi?
HACCP nghĩa là hê thông phân tich môi nguy va xac đinh điêm kiêm soat
trong yêu. No la sư tiêp cân co tinh khoa hoc, hơp ly va co tinh hê thông cho sư
nhân biêt, xac đinh va kiêm soat môi nguy hai trong chê tao, gia công, san xuât,
chuân bi va sư dung thưc phâm đê đam bao răng thưc phâm la an toan khi tiêu
dung, ( tưc la no không cô môi nguy hai không thê châp nhân cho sưc khoe). Hê
thông nay nhân biêt nhưng môi nguy hai co thê xay ta trong qua trinh san xuât
thưc phâm va đăt ra cac biên phap kiêm soat đê tranh nhưng môi nguy xảy ra.
1.1.1. Môi nguy la gi va môi nguy chu yêu cua thưc phâm la gi?
Môi nguy đươc đinh nghia như tac nhân hoăc điêu kiên sinh hoc, hoa hoc
hoăc vât ly, thưc phâm co kha năng gây ra hâu qua co hai cho sưc khoe. Vi du,
môi nguy cua thưc phâm la cac manh kim loai (thuôc vât ly), thuôc trư sâu
(thuôc hoa hoc) va chât gây ô nhiêm thuôc vi trung hoc như vi khuân pathogenic
(thuôc sinh hoc). Nguy cơ đang kê hơn đôi đâu vơi công nghiêp thưc phâm ngay
nay la cac chât ô nhiêmthuôc vi trung hoc, như khuân Salmonella, E. coli
O157:H7, Lysteria, Compylobacter, và Clostridium Botulium.
1.1.2.Tai sao HACCP lai co y nghia quan trong? HACCP quan trong bơi vi no kiêm soat môi nguy tiêm tàng trong san xuât thưc phâm. Thông qua viêc kiêm soat nhưng rui ro thưc phâm chu yêu, như chât gây ô nhiêm thuôc vi trung hoc, hoa hoc va vât ly, nhưng nha san xuât co thê
Ngày nay, số lượng các vụ ngộ độc thực phẩm trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng ngày càng nhiều, người tiêu dùng hoang mang trước những thực phẩm kh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement