Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By congai_kokieu_kodangiu_01
#747490 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Mở rộng các kênh phân phối sản phẩm BHNT ở Việt Nam hiện nay.
héi. Trªn ph¹m vi x· héi, b¶o hiÓm nh©n thä gãp phÇn thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµI,
huy ®éng vèn trong n­íc tõ nh÷ng nguån tiÒn mÆt nhµn rçi n»m trong d©n c­. Nguån
vèn nµy kh«ng chØ cã t¸c dông ®Çu t­ dµI h¹n, mµ cßn gãp phÇn thùc hµnh tiÕt kiÖm,
chèng l¹m ph¸t vµ t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Nh­ng ®Ó b¶o hiÓm
nh©n thä ph¸t huy vai trß to lín cña m×nh nh­ vËy th× ®ßi hái ph¶I tiÕn hµnh t«t mét
trong ba kh©u quan träng cña qu¸ tr×nh triÓn khai mét nghiÖp vô b¶o hiÓm ­ ®ã chÝnh
lµ kh©u khai th¸c. Trong ph¹m vi bµI viÕt nµy, em chØ ®Ò cËp ®Õn mét vÊn ®Ò trong
kh©u khai th¸c. §ã lµ “Më réng c¸c kªnh ph©n phèi s¶n phÈm BHNT ë ViÖt Nam hiÖn
nay”. Hy väng bµI viÕt sÏ cã chót Ýt gi¸ trÞ vµ ®ãng gãp mét phÇn nµo ®ã vµo viÖc
ph¸t triÓn vµ më réng c¸c kªnh ph©n phèi s¶n phÈm BHNT ë n­íc ta hiÖn nay.
MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng, nh­ng ch¾c ch¾n bµI viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng thiÕu xãt v× vËy em rÊt mong sù th«ng c¶m vµ gióp ®ì cña c¸c thÇy, c¸c c«.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o – TS NguyÔn V¨n §Þnh – Ng­êi ®·
h­íng dÉn em thùc hiÖn ®Ò tµI nµy !
Hµ Néi, th¸ng 12 n¨m 2004
Bên cạnh các ngành khác, bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng có một ví trí vô cùng quan trọng. Vai trò của bảo hiểm nhân thọ không chỉ thể hiện tr
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement