Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sinhradeiu119
#747489 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐẠI LÝ BẢO HIỂM NHÂN THỌ TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM HIỆN NAY
2
Ch­¬ng I. Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm .
I §Æc ®iÓm, t¸c dông vµ sù cÇn thiÕt b¶o hiÓm nh©n thä
1. Sù cÇn thiÕt cña b¶o hiÓm nh©n thä.
Trong thêi gian qua, chóng ta ®· ®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt ®­îc sù ®óng
®¾n vÇ chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta. §iÒu ®ã ®­îc thÓ
hiÖn qua mét lo¹t c¸c chØ tiªu mµ chóng ta ®· ®¹t ®­îc, trong ®ã cØi tiªu næi
bËt lµ t¨ng tr­ëng GDP n¨m 2000 ®¹t 7%, gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 8
th¸ng võa qua t¨ng 15,5% so víi cïng kú n¨m tr­íc, trong ®ã doanh nghiÖp nhµ
n­íc t¨ng12,3% ( TW qu¶n lý 10%, ®Þa ph­¬ng qu¶n lý trªn 15%), khu vùc..,
vèn dÇu t­ n­íc ngoµi t¨ng 17,4% vµ l¹m ph¸t còng ®­îc gi¶m xuèng2,5%, gi¸
trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng 4,2%. §iÒu nµy chøng tá kinh tÕ ViÖt Nam
®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, ®o ®ã ngµnh dÞch vô còng ph¸t triÓn theo, trong
®ã cã ngµnh b¶o hiÓm còng ph¸t triÓn vµ ®ãng gãp vµo GDP lµ 0, 58%
GDP.
Trong mçi quèc gia, con ng­êi lu«n lu«n ®­îc coi lµ lùc l­îng s¶n xuÊt
trùc tiÕp ra cña c¶i cho x· héi. Nh­ng trong qu¸ tr×nh lao déng hä kh«ng thÓ
tr¸nh khái nh÷ng rñi ro: èm ®au, tai n¹n lao ®éng, gi¶m thu nhËp, vÒ
giµ…cho nªn mäi x· héi ®Òu quan t©m lµ lµm sao ®Ó kh¾c phôc ®­îc hËu
qu¶ rñi do ®ã. Lóc ®Çu kh¾c phôc b»ng c¸ch nh­ tiÕt kiÖm, phßng tr¸nh,
cøu trî. Nh­ng sau nµy ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn nã kh«ng cßn phï hîp n÷a vµ
®Ó kh¾c phôc ®­îc nã ngµnh b¶o hiÓm ®· ®êi ®Ó b¶o vÖ nã.
Kinh tÕ ph¸t triÓn, cuéc sèng con ng­êi ®­îc n©ng cao nªn hä kh«ng
chØ lo cho cuéc sèng hiÖn t¹i mµ hä cßn lo cho cuéc sèng sau nµy vµ t­¬ng
lai cña con c¸i. ChÝnh v× thÕ hä ®· ®Çu t­ sè tiÒn nhµn rçi vµo nhiÒu lÜnh
vùc kh¸c
nhau ®Ó ph©n t¸n rñi ro, trong ®ã cã b¶o hiÓm nh©n thä.
Từ khi ra đời đến nay công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để khai thác BHNT trong nhân dân như đại lý, môi giới các cộng tác viên nhưng kênh đại lý vẫn là quan
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement