Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngoclx_love_boysh_118
#747462 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chính sách bảo hiểm xã hội ở Việt Nam
2
thÇy gi¸o NguyÔn V¨n §Þnh ®· h­íng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò
tµi nµy.
PhÇn I,
Kh¸i qu¸t chung vÒ b¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam.
I,
Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn
:
Nh­ chóng ta ®· biÕt BHXH ®­îc thùc hiÖn ë ViÖt Nam tõ n¨m
1945, tån t¹i tr¶i qua hai chÆng ®­êng dµi trªn nöa thÕ kû. Cã thÓ chia lµm
hai thêi kú chÝnh:
+ Thêi kú tr­íc n¨m 1995: ®©y lµ thêi kú bao cÊp tr­íc khi cã bé luËt
lao ®éng.
C¸ch m¹ng th¸ng 8 thµnh c«ng, chÝnh phñ ®· th«ng qua s¾c lÖnh 54/SL
ngµy 1/11/1945 Ên ®Þnh ®iÒu kiÖn cho c«ng chøc ®Ó hä yªn t©m ch¨m
sãc, c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. Trong thêi gian nµy, chÝnh phñ
ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ BHXH nh­:
­> S¾c lÖnh 105/SL ngµy 14/6/1946 Ên ®Þnh viÖc cÊp h­u bæng cho
c«ng chøc.
­> S¾c lÖnh 76/SL ngµy 20/5/1950 Ên ®Þnh cô thÓ vÒ chÕ ®é trî cÊp
h­u trÝ, thai s¶n, ch¨m sãc y tÕ, thÊt nghiÖp, tiÒn tuÊt ®èi víi c«ng chøc.
N¨m 1950 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kÝ s¾c lÖnh sè 76/SL ngµy
20/05/1950 ban hµnh quy chÕ c«ng chøc vµ s¾c lÖnh sè 77/SL ngµy
22/05/1950 ban hµnh quy chÕ c«ng nh©n. Trong ®ã, quy ®Þnh ®iÒu kiÖn
vµ chÕ ®é nghØ h­u ®èi víi c«ng chøc vµ c«ng nh©n. Ngµy 27/12/1961
chÝnh phñ ban hµnh ®iÒu lÖ t¹m thêi vÒ c¸c chÕ ®é BHXH kÌm theo
nghÞ ®Þnh 218/CP. Theo ®iÒu lÖ nµy, ®èi t­îng tham gia BHXH lµ c«ng
nh©n viªn chøc nhµ n­íc vµ lùc l­îng vò trang, víi 6 chÕ ®é BHXH lµ: chÕ
®é h­u trÝ, tö tuÊt, èm ®©u, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ
Hoạt động này có tác động trực tiếp đến quyền lợi của người tham gia sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội của mình. Quản lý chi trả bảo hiểm xã hộ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement