Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By blackbery18
#747461 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chiến lược sản phẩm trong kinh doanh Bảo Hiểm
2
t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh dùa trªn sù tho¶ m·n mét c¸ch hoµn h¶o nhu cÇu cña
kh¸ch hµng vµ næi tréi h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh
PhÇn I. C¬ së lý luËn vÒ chiÕn l­îc s¶n phÈm (dÞch vô) trong kinh doanh
dÞch vô b¶o hiÓm.
I ) Kh¸I qu¸t vÒ dÞch vô trong kinh doanh B¶o HiÓm.
1 ) §Þnh nghÜa dÞch vô.
DÞch vô lµ mäi hµng ®éng vµ kÕt qu¶ mµ mét bªn cã thÓ cung cÊp cho
bªn kia vµ chñ yÕu lµ v« h×nh vµ kh«ng dÉn ®Õn quyÒn së h÷u mét c¸i g×
®ã. s¶n phÈm cña nã cã thÓ cã hay kh«ng g¾n liÒn víi mét s¶n phÈm vËt
chÊt.
2 ) §Æc tr­ng cña dÞch vô.
DÞch vô lµ mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt, nã cã nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng riªng
mµ hµng ho¸ hiÖn h÷u kh«ng cã. DÞch vô cã 4 ®Æc ®iÓm næi bËt ®ã lµ
2. 1 ) TÝnh v« h×nh ( TÝnh kh«ng hiÖn h÷u )
§©y lµ ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña dÞch vu. Víi ®Æc ®iÓm nµy cho thÊy dÞch
vô lµ v« h×nh, kh«ng tån t¹i d­íi d¹ng vËt thÓ. Tuy vËy s¶n phÈm dÞch vô vÉn
mang nÆng tÝnh vËt chÊt. TÝnh kh«ng hiÖn h÷u ®­îc biÓu lé kh¸c nhau ®èi
víi tõng lo¹i dÞch vô. Nhê ®ã ng­êi ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc møc ®é s¶n phÈm
hiÖn h÷u, dÞch vô hoµn h¶o vµ c¸c møc ®é trung gian gi÷a dÞch vô vµ hµng
ho¸ hiÖn h÷u
2. 2 ) TÝnh kh«ng t¸ch rêi ®­îc.
DÞch vô th­êng ®­îc s¶n xuÊt ra vµ tiªu dïng ®i ®ång thêi. §IÒu nµy kh«ng
®óng ®èi víi hµng ho¸ vËt chÊt ®­îc s¶n xuÊt ra nhËp kho, ph©n phèi th«ng
qua nhiÒu nÊc trung gian mua b¸n, råi sau ®ã míi ®­îc tiªu dïng. NÕu dÞch vô
do mét ng­êi thùc hiÖn, th× ng­êi cung øng lµ mét bé phËn cña dÞch vô ®ã. v×
Công ty Prudential là một công ty đa quốc gia kinh doanh trong lĩnh vực Bảo Hiểm nhân thọ. Công ty đã vào Việt Nam và cung cấp các sản phẩm của mình cho khách h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement