Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangxuantmt
#747457 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bảo hiểm y tế Việt Nam thực trạng và đổi mới
2
Ch­¬ng I:
Sù cÇn thiÕt, t¸c dông vµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña BHYT.

Sù cÇn thiÕt vµ t¸c dông
.
Con ng­êi ai còng muèn khoÎ m¹nh, Êm no h¹nh phóc nh­ng trong ®êi ng­êi
nh÷ng rñi ro vÒ søc khoÎ nh­ èm ®au, bÖnh tËt lu«n lu«n cã thÓ x¶y ra bÊt cø lóc nµo. C¸c chi phÝ vÒ kh¸m ch÷a bÖnh (KCB) kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc. V× vËy cho dï lín hay nhá ®Òu g©y khã kh¨n vÒ kinh tÕ cho mçi gia ®×nh, mçi c¸ nh©n . §Æc biÖt ®èi víi nh÷ng gia ®×ng cã thu nhËp thÊp, kh«ng nh÷ng thÕ rñi ro nµy cã thÓ lµm ph¸t sinh nh÷ng biÕn chøng võa lµm gi¶m søc khoÎ, gi¶m søc lao ®éng võa kÐo dµi thêi gian nghØ lao ®éng sÏ lµm cho cuéc sèng trë nªn khã kh¨n h¬n.
§Ó chñ ®éng vÒ tµi chÝnh cho KCB dï lµ bÖnh th«ng th­êng vµ ®Ó tr¸nh
nh÷ng chi tiªu ®ét biÕn , qu¸ t¶i khi èm ®au bÖnh tËt ng­êi ta ®· sö dông nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau nh­: ®Ó dµnh tiÒn tiÕt kiÖm, b¸n tµi s¶n, kªu gäi sù hç trî cña ng­êi th©n, ®i vay.... Tuy nhiªn mçi biÖn ph¸p ®Òu cã nh÷ng ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, kh«ng thÓ ¸p dông trong tr­êng hîp rñi ro kÐo dµi vÒ thêi gian vµ lÆp ®i lÆp l¹i. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng khã kh¨n trªn , tõ cuèi thÕ kû XIX ®· xuÊt hiÖn c¸c héi "t­¬ng tÕ" råi c¸c tæ chøc BHYT nh»m môc ®Ých gióp ®ì mäi ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh cña hä khi kh«ng may gÆp rñi ro vÒ søc khoÎ ®Ó æn ®Þnh ®êi sèng, gãp phÇn b¶o ®¶m an toµn x· héi.
Cïng víi sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ, ®êi sèng con ng­êi ®­îc n©ng cao vµ nhu
cÇu KCB còng t¨ng lªn. Trong lóc ®ã chi phÝ KCB ngµy cµng t¨ng do nghµnh y tÕ sö dông c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®¾t tiÒn trong viÖc chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ bÖnh. §ång thêi gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i thuèc men t¨ng lªn do biÕn ®éng chung cña thÞ tr­êng, ®Æc biÖt cã nh÷ng bÖnh ph¶i sö dông thuèc quý hiÕm, chi phÝ KCB rÊt lín.
H¬n n÷a dÞch vô y tÕ lµ dÞch vô ®¾t gi¸ nhÊt ®¹i ®a sè ng­êi d©n kh«ng
®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó ®¸p øng. Do ®ã ph¶i huy ®éng c¸c thµnh viªn trong x· héi ®ãng gãp nh»m gi¶m g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ còng ®Ó phôc vô cho chÝnh b¶n th©n m×nh khi gÆp rñi ro vÒ søc khoÎ.
Tõ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn cho nªn BHYT ra ®êi lµ rÊt cÇn thiÕt , nã ®·
®¸p øng ®­îc nguyÖn väng cña ®«ng ®¶o ng­êi d©n lao ®éng vµ gia ®×nh cña hä.
Trên con đường đi lên của đất nước, nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ của nhân dân là rất quan trọng . Vì vậy Bảo Hiểm Y Tế (BHYT ) không những là chủ trương đúng đắn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement