Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hungviet99
#747447 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển
mét ngµnh kinh tÕ ®Æc biÖt ®· tån t¹i vµ rÊt cÇn thiÕt ®ã lµ ngµnh b¶o hiÓm.
B¶o hiÓm cã lÞch sö tõ l©u ®êi ngay tõ thêi cæ x­a, d­íi chÕ ®é c«ng
x· nguyªn thuû, con ng­êi ®· biÕt dù tr÷ vËt nu«i cho nh÷ng ngµy ®i s¨n ®­îc nhiÒu b»ng c¸ch ch¨n nu«i ®Ó dù tr÷ cho nh÷ng ngµy m­a rÐt, kh«ng ®i s¨n ®­îc th× vÉn cã thøc ¨n. §ã chÝnh lµ h×nh thøc tù b¶o hiÓm, mÆc dï ng­êi nguyªn thuû kh«ng biÕt ®ã lµ ho¹t ®éng b¶o hiÓm mµ chØ cho ®ã lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn gièng nßi. B¶o hiÓm tån t¹i vµ ph¸t triÓn cïng víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, s¶n xuÊt cµng ph¸t triÓn th× b¶o hiÓm cµng cÇn thiÕt cµng cã vai trß quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn.
Tõ ®ã ®Õn nay ngµnh kinh doanh b¶o hiÓm ngµy cµng ph¸t triÓn
kh«ng ngõng víi hµng tr¨m lo¹i h×nh b¶o hiÓm kh¸c nh­ b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ vËn chuyÓn néi ®Þa, b¶o hiÓm hµng kh«ng, b¶o hiÓm th©n tµu biÓn vµ tr¸ch nhiÖm d©n sù chñ tµu biÓn, b¶o hiÓm thuyÒn viªn, b¶o hiÓm xe c¬ giíi, b¶o hiÓm con ng­êi, b¶o hiÓm häc sinh, b¶o hiÓm kü thuËt bao gåm x©y dùng l¾p ®Æt, ®æ vì m¸y mãc, thiÕt bÞ ®iÖn…, b¶o hiÓn tµi s¶n, tÝn dông, b¶o hiÓm nh©n thä.. trong ®ã b¶o hiÓm h xuÊt nhËp khÈu ngµy nay ®· trë thµnh th«ng lÖ ë kh¾c n¬i trªn thÕ giíi, trong ®ã cã ViÖt Nam, nhÊt lµ ngµy nay trong bèi c¶nh kinh thÕ më, khi ®Êt n­íc ta b­íc sang giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ th× b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cã mét vai trß ®Æc biÖt quan träng.
§ã còng chÝnh lµ lý do mµ t«i ®· chän ®Ò tµi “B¶o hiÓm hµng ho¸
xuÊt nhËp khÈu chuyªn chë b»ng ®­êng biÓn ” cho b¸o c¸o tèt nghiÖp cña m×nh. B¸o c¸o nµy sÏ bao gåm hai phÇn chÝnh.
PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu chuyªn
chë b»ng ®­êng biÓn.
PhÇn II : B¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu chuyªn chë b»ng ®­êng
biÓn t¹i B¶o Minh.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Ph¹m Duy Liªn vµ c¸c anh chÞ t¹i
C«ng ty b¶o hiÓm TP Hå ChÝ Minh ( B¶o Minh) ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i
Bảo hiểm có lịch sử từ lâu đời ngay từ thời cổ xưa, dưới chế độ công xã nguyên thuỷ, con người đã biết dự trữ vật nuôi cho những ngày đi săn được nhiều bằng các
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement