Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhi04x3d
#747421 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: KHÁI QUÁT VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ
2
Thanh to¸n quèc tÕ cßn cã t¸c dông h¹n chÕ rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc
hiÖn hîp ®ång kinh tÕ trong th­¬ng m¹i quèc tÕ: Trong mua b¸n, trao ®æi hµng
ho¸ dÞch vô gi÷a c¸c quèc gia, sù c¸ch xa vÒ ®Þa lý gi÷a c¸c bªn th­êng h¹n chÕ
viÖc t×m hiÓu kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ®èi ph­¬ng, mÆt
kh¸c trong ®iÒu kiÖn tiÒn tÖ th­êng xuyªn biÕn ®éng vµ t×nh tr¹ng lõa ®¶o
ngµy cµng nhiÒu th× rñi ro lµ rÊt lín. NÕu ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®­îc
tæ chøc tèt th× c¸c rñi ro nµy sÏ ®­îc gi¶m thiÓu.
Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ xu h­íng quèc tÕ ho¸ toµn cÇu
®· ngµy cµng lµm cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ trë nªn ®Æc biÖt quan
träng, ®ßi hái ph¶i cã sù ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô cña c¸c tæ chøc trung gian tµi
chÝnh nh»m thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh l­u th«ng hµng ho¸. C¸c ng©n hµng
th­¬ng m¹i lµ nh÷ng trung gian tµi chÝnh cã ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn vµ kinh
nghiÖm ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi chÝnh tiÒn tÖ, ®ång thêi mçi ng©n hµng
th­¬ng m¹i ®Òu cã quan hÖ chi nh¸nh ®¹i lý víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c
trªn toµn cÇu, víi nh÷ng lîi thÕ ®ã,c¸c ng©n hµng ®· tham gia vµ thùc hiÖn
ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Ngµy nay, hÇu hÕt mäi
ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®Òu ®­îc thùc hiÖn th«ng qua ng©n hµng.
II/ Kh¸i niÖm, ®iÒu kiÖn vµ ph©n lo¹i thanh to¸n quèc tÕ
1. Kh¸i niÖm
Thanh to¸n quèc tÕ lµ viÖc chi tr¶ c¸c nghÜa vô yªu cÇu vÒ tiÒn tÖ ph¸t
triÓn tõ c¸c quan hÖ kinh tÕ, th­¬ng m¹i, tµi chÝnh, tÝn dông gi÷a c¸c tæ chøc
kinh tÕ quèc tÕ, gi÷a c¸c h·ng, c¸c c¸ nh©n cña c¸c quèc gia kh¸c nhau ®Ó kÕt
thøc mét chu tr×nh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh tÕ ®èi ngo¹i b»ng c¸c h×nh
thøc chuyÓn tiÒn hay bï trõ trªn c¸c tµi kho¶n t¹i ng©n hµng.
Kh¸c víi thanh to¸n néi ®Þa (trong ph¹m vi mét n­íc), thanh to¸n quèc tÕ
th­êng g¾n liÒn víi viÖc trao ®æi gi÷a ®ång tiÒn cña n­íc nµy sang ®ång tiÒn
cña n­íc kh¸c. Néi tÖ, víi chøc n¨ng lµ ph­¬ng tiÖn l­u th«ng, ph­¬ng tiÖn thanh
to¸n theo luËt ®Þnh trong ph¹m vi mét n­íc sÏ kh«ng thÓ v­ît qua giíi h¹n cña nã
Thanh toán quốc tế được ra đời và phát triển là do sự phát triển của thương mại quốc tế. Đến lượt mình, nó tác động trở lại thúc đẩy hoạt động thương mại quốc t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement