Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenchithanh25
#747420 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tăng cường khả năng huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam.
§¹i häc kinh tÕ quèc d©n -- §Ò ¸n Lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ
_________________________________________________________________________
Nguyễn Thị Thanh Vân – TCDN 45A 2
Ch­¬ng I
C¬ së lý luËn chung vÒ Nguån vèn cña ng©n hµng th­¬ng m¹i
1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ nguån vèn cña ng©n hµng th­¬ng m¹i1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ nguån vèn cña ng©n hµng th­¬ng m¹i
Ng©n hµng th­¬ng m¹i (NHTM) lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc quan träng
®èi víi nÒn kinh tÕ. C¸c NHTM cã thÓ ®­îc ®Þnh nghÜa qua chøc n¨ng, c¸c dÞch vô hoÆc vai trß mµ chóng thùc hiÖn trong nÒn kinh tÕ. VÊn ®Ò lµ ë chç c¸c yÕu tè trªn ®ang kh«ng ngõng thay ®æi. Thùc tÕ, rÊt nhiÒu c¸c tæ chøc tµi chÝnh – bao gåm c¸c c«ng ty kinh doanh chøng kho¸n, c¸c c«ng ty m«i giíi chøng kho¸n, quü t­¬ng hç vµ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm hµng ®Çu ®Òu ®ang cè g¾ng cung cÊp c¸c dÞch vô cña NHTM. VÒ chøc n¨ng, chóng ta cã thÓ ®Þnh nghÜa NHTM nh­ sau: NHTM lµ tæ chøc kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông vµ ng©n hµng, mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ th­êng xuyªn cña nã lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay, ®Ó ®Çu t­, ®Ó chiÕt khÊu vµ ®Ó lµm ph­¬ng tiÖn thanh to¸n.
Mét trong nh÷ng chøc n¨ng chÝnh cña NHTM lµ trung gian tµi chÝnh
víi ho¹t ®éng chñ yÕu lµ huy ®éng vèn ®Ó cho vay. ChÝnh v× vËy, nguån vèn lµ mét yÕu tè tèi quan träng ®èi víi mét NHTM. NÕu xÐt ë gãc ®é cña NHTM th× nguån vèn lµ gi¸ trÞ tiÒn tÖ mµ ng©n hµng cã ®­îc tõ c¸c chñ së h÷u hay tõ viÖc huy ®éng trªn thÞ tr­êng th«ng qua nghiÖp vô tiÒn göi, tiÒn vay hay mét sè nguån kh¸c. Nguån vèn cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña mçi NHTM. ChÝnh v× vËy, viÖc t¨ng c­êng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn lu«n lu«n ®­îc c¸c NHTM quan t©m vµ chó träng.
1.1.2. Vai trß cña nguån vèn ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM1.1.2.1. Vai trß cña vèn chñ së h÷u ( vèn tù cã )
Vèn chñ së h÷u (VCSH) chiÕm mét tØ träng nhá trong tæng sè nguån
vèn ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng nh­ng l¹i lµ mét nguån vèn rÊt quan träng.

VCSH ®ãng vai trß nh­ mét tÊm ®Öm gióp ng©n hµng phßng
ngõa vµ chèng ®ì sù sôt gi¶m t¹m thêi gi¸ trÞ cña c¸c tµi s¶n cã, nÕu kh«ng cã c¸i ®Öm Êy th× cã thÓ khiÕn ng©n hµng vì nî vµ kh«ng kinh doanh ®­îc n÷a. VÝ dô tû lÖ vèn tù cã cña mét ng©n hµng lµ 10% tæng nguån vèn cña nã, th× ngay c¶ khi ng tr¶i qua mét vô vì nî víi nh÷ng mãn tiÒn cho vay, lµm
Đặc biệt đối với Việt Nam, việc huy động vốn để thực hiện công cuộc công nghiệp hoá hiện dại hoa đang là một nhiệm vụ hàng đầu, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của to
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement