Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By maiyeuanh0911452019
#747403 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng hoạt động và giải pháp phát triển nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam.
2
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Ch­¬ng 1
Lý luËn chung vÒ thanh to¸n kh«ng dïng
tiÒn mÆt
I. Lý luËn chung vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt.
1. Sù cÇn thiÕt cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt.
Thanh to¸n lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt­ ph©n phèi­ l­u th«ng vµ
tiªu dïng, ®ång thêi lµ kh©u më ®Çu vµ lµ kh©u kÕt thóc cña qu¸ tr×nh t¸i
suÊt x· héi. ChÝnh v× vËy thanh to¸n lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó ®¶m b¶o
sù tuÇn hoµn cña qu¸ tr×nh chu chuyÓn vèn tõng doanh nghiÖp, tõng ®¬n
vÞ kinh tÕ còng nh­ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n cho nªn c¸c ph­¬ng tiÖn
thanh to¸n còng ph¶i kh«ng ngõng ®­îc ®æi míi vµ hiÖn ®¹i.
Trong nÒn kinh tÕ víi quy m« s¶n xuÊt nhá­ s¶n xuÊt chñ yÕu mang
tÝnh tù cung tù cÊp th× tiÒn mÆt tá ra lµ mét ph­¬ng tiÖn thanh tãan h÷u
hiÖu nhÊt. ThÓ hiÖn lóc nµy lµ khèi l­îng hµng ho¸ mua b¸n, trao ®æi
kh«ng lín, ph¹m vi trao ®æi hÑp, th­êng lµ trong vïng, mét khu vùc nªn thanh
to¸n b»ng tiÒn mÆt tho· m·n ®­îc yªu cÇu an toµn, tiÖn lîi, chi phÝ thanh
to¸n phï hîp.
Khi nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn víi nhiÒu thµnh phÇn tham gia,
khèi l­îng hµng ho¸ ®­îc s¶n xuÊt ra trao ®æi rÊt lín, phong phó vµ ®a d¹ng,
quan hÖ th­¬ng m¹i më réng ra ph¹m vi quèc tÕ, th× thanh to¸n b»ng tiÒn
mÆt ®· béc lé nh÷ng mÆt h¹n chÕ nhÊt ®Þnh.
Tr­íc hÕt nã kh«ng ®¶m b¶o tÝnh an toµn cho c¶ ng­êi tr¶ tiÒn vµ
ng­êi nhËn tiÒn. Nã cßn ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh liªn tôc cña chu kú s¶n xuÊt v×
kho¶ng c¸ch gi÷a ng­êi b¸n nhiÒu khi rÊt xa nhau nªn viÖc trao ®æi tiÒn
Để từng bước vững chắc tiến vào thế kỷ 21, thế kỷ của hội nhập kinh tế các ngân hàng phải luôn luôn không ngừng hoàn thiện mình để đáp ứng được những đòi hỏi củ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement