Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Beaton
#747402 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Việc huy động vốn và cho vay vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.
Khoa Qu¶n lý Kinh Doanh
TiÓu luËn
Sinh
Viªn:
TrÇn
ThÞ
Mai
H­¬ng


Líp 10_38
Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ
Ph¸t triÓn ViÖt Nam
Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m më réng huy ®éng vèn vµ cho
vay vèn t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam trong thêi gian tíi
Do thêi gian vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt. Víi ý thøc cÇu tiÕn, em mong muèn ®­îc sù gãp ý ch©n thµnh cña thÇy c«
vµ c¸c b¹n.
Công tác huy động vốn và cho vay vốn là một vấn đề rất cần thiết. Trong khi Thị trường chứng khoán Việt Nam chưa hoàn thiện thì hệ thống Ngân hàng thương mại (
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement