Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By baby_love_u95
#747399 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
2
Lêi më ®Çu
TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi: Cã thÓ nãi trong qu¸ tr×nh ph¸t trIÓn hiÖn naychóng ta ®ang theo ®uæi qu¸ tr×nh c«ng ngiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸.Trong nÒn Kinh tÕ thÞ tr­êng, ho¹t ®éng KiÓm to¸n ®¨ trë thµnh nhu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan kh«ng chØ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh mµ cßn lµ nh©n tè ®Ó n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý cña c¸c Doanh nghiÖp . NÕu KÕ to¸n lµm nhiÖm vô tæ chøc thu thËp,xö lý vµ cung cÊp nh÷ng th«ng tin, th× KiÓm to¸n chÝnh lµ sù x¸c nhËn tÝnh kh¸ch quan, tÝnh chuÈn x¸c cña th«ng tin.Do ®ã KiÓm to¸n cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc hoµn thiÖn c¸c quy tr×nh qu¶n lý,tæ chøc th«ng tin,phôc vô cã hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng sö dông th«ng tin KÕ to¸n .Trong nÒn Kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay,mäi ho¹t ®éng ®Òu diÔn ra v« cïng m¹nh mÏ ®a d¹ng vµ s«i ®éng.Do ®ã mµ ho¹t ®éng KÕ to¸n ngµy cµng trë nªn quan träng vµ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn . Tr­íc n¨m 1986 chóng ta ch­a cã mét c«ng ty KiÓm to¸n nµo.§øng tr­íc yªu cÇu vµ sù ph¸t triÓn cña nÒn Kinh tÕ n¨m 1986, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi nh»m chuyÓn nÒn Kinh tÕ tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan, lIªu bao cÊp sang Kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc.Tõ sù kiÖn nµy,c¸c c«ng ty KiÓm to¸n ë ViÖt Nam ®· lÇn l­ît ra ®êi , cïng víi sù tham gia trong mét sè lÜnh vùc cña c¸c c«ng ty KiÓm to¸n hµng ®Çu thÕ giíi vµo nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 90. Tõ ®ã ho¹t ®éng KiÓm to¸n ë ViÖt Nam ®· ®­îc h×nh thµnh vµ ngµy cµng ph¸t trIÓn.Trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng Ngµnh KiÓm to¸n ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc ®ã, KiÓm to¸n ë n­íc ta còng gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n. Do ®ã nghiªn cøu ®Ò tµi “Mét sè ý kiÕn vÒ ho¹t ®éng KiÓm to¸n ë ViÖt Nam hiÖn nay” lµ mét vÊn ®Ò cÇn thiÕt cã ý nghÜa quan träng ®èi víi nÒn Kinh tÕ ë n­íc ta hiÖn nay Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi: §Ò tµi nµy ®­îc nghiªn cøu trªn c¬ së ph©n tÝch lý luËn vµ thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng KiÓm to¸n ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Bè côc cña chuyªn ®Ò : Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm hai phÇn :
­PhÇn 1 : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ KiÓm to¸n ­PhÇn2 : Thùc tr¹ng, gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng KiÓm to¸n ë ViÖt Nam hiÖn nay
Có thể nói trong quá trình phát trIển hiện naychúng ta đang theo đuổi quá trình công ngiệp hoá và hiện đại hoá.Trong nền Kinh tế thị trường, hoạt động Kiểm toá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement