Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mjnh_me0
#747398 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kiểm soát chất lượng kiểm toán

B￿­íc 3: Dùa trªn nh÷ng th«ng tin mµ ng­êi qu¶n
lý nhËn ®­îc vÒ ®èi t￿­îng qu¶n ký tõ b￿íc trªn sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh c¸c sai lÖch trong viÖc thùc hiÖn.
II. C¸c cÊp ®é kiÓm so¸t chÊt l­îng ho¹t ®éng KT§L:
II.1. Theo mèi quan hÖ gi÷a chñ thÓ vµ kh¸ch thÓ kiÓm to¸n
II.1.1. KiÓm so¸t chÊt l￿­îng cu¶ b¶n th©n tæ chøc KT§L:
II.1.2. KiÓm so¸t chÊt l­￿îng tõ bªn ngoµi
II.2. Ph©n lo¹i theo qu¸ tr×nh kiÓm so¸t chÊt l￿­îng ho¹t ®éng kiÓm to¸n
II.2.1. KiÓm so¸t chÊt l­îng tr￿­íc kiÓm to¸n
II.2.2. KiÓm so¸t chÊt l￿­îng trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n
II.2.3. KiÓm so¸t chÊt l­îng sau kiÓm to¸n
II.3. Tiªu chuÈn vµ néi dung kiÓm so¸t chÊt l­îng
II.3.1. KÕ ho¹ch kiÓm to¸n.
II.3.2. KÕ ho¹ch kiÓm to¸n chi tiÕt cña tæ kiÓm to¸n.
II.3.3. Thùc hiÖn kiÓm to¸n.
II.3.4. B»ng chøng kiÓm to¸n.
II.3.5 Biªn b¶n kiÓm to¸n.
II.3.6. B¸o c¸o kiÓm to¸n.
II.3.7. Hå s¬ kiÓm to¸n
II.3.8. Qu¶n lý KTV vµ ®oµn kiÓm to¸n.
II.3.9. Sö dông c¸c nguån lùc kiÓm to¸n.
II.4. C¬ së ph¸p lý vµ nghÒ nghiÖp cña kiÓm tra chÊt l￿­îng:
II.5. Nguyªn t¾c cña kiÓm tra chÊt l­îng:
II.5.1. Nguyªn t¾c ®ång nghiÖp:
II.5.2. Nguyªn t¾c toµn thÓ:
II.5.3. Nguyªn t¾c phï hîp:
Chủ thể kiểm tra chất lượng là những người thực hiện quá trình kiểm tra chất lượng đối với các công ty kiểm toán. chủ thể kiểm tra có thể là các chuyên gia kế t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement