Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ho_le2003
#747397 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tìm hiểu mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nhà nước.
Lêi më ®Çu
Cïng víi sù ph¸t triÓn vµ tiÕn bé cña x· héi, c¬ chÕ thÞ tr­êng ra
®êi ®· lµm cho c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ së h÷u ngµy cµng trë nªn ®a d¹ng vµ phøc t¹p. V× thÕ chøc n¨ng kiÓm tra cña kÕ to¸n dÇn dÇn kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi sö dông th«ng tin. ChÝnh v× vËy, kiÓm to¸n ra ®êi nh­ mét ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã. Cµng ngµy, kiÓm to¸n cµng trë nªn cã vai trß quan träng vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, kh¼ng ®Þnh m×nh lµ mét m«n khoa häc, mét lÜnh vùc nghiªn cøu riªng.
ë ViÖt Nam, chÕ ®é kÕ to¸n ®· ®­îc thùc hiÖn tõ l©u nh­ng
KiÓm to¸n th× míi chØ lµ mét ngµnh míi mÎ, ®Æc biÖt lµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc. §øng tr­íc vÞªc xo¸ bá nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung bao cÊp sang ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, theo ®Þnh h­íng X· héi Chñ nghÜa, KiÓm to¸n nhµ n­íc ®· vµ ®ang chøng tá lµ mét c«ng cô qu¶n lý, ®iÒu hµnh kinh tÕ vÜ m« cña §¶ng vµ nhµ n­íc .
Ho¹t ®éng kiÓm to¸n nhµ nước nhằm đ¶m b¶o c¸c th«ng tin c«ng
khai trong c¸c quan hÖ kinh tÕ trë nªn trung thùc vµ hîp lý, gióp cho c¸c c¸ nh©n, tæ chøc trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cã ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vµ ®¹t hiÖu qu¶ tèi ­u. Ng¨n ngõa t×nh tr¹ng c¹nh tranh kh«ng b×nh ®¼ng dÉn ®Õn lõa ®¶o cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã t­ t­ëng vµ hµnh vi gian lËn trong kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ­ tµi chÝnh. Nh÷ng ®ãng gãp cña kiÓm to¸n nhµ n­íc trong thêi gian qua lµ v« cïng quan träng, gãp phÇn lµm lµnh m¹nh ho¸ nÒn tµi chÝnh quèc gia, n©ng cao hiÖu qu¶ tõng ®ång vèn, h¹n chÕ vµ ng¨n ngõa n¹n tham nhòng, thÊt tho¸t, l·ng phÝ.
Nhận định được vị trí và tầm quan trọng của kiểm toán nhà nước,
kết hợp với thực trạng tình hình tài chính, tiền tệ hiện nay, em quyết định chọn đề tài “tìm hiểu mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nhà nước”. Đây sẽ là cơ sở ban đầu, giúp em có một cái nhìn tổng quan trong quá trình đi sâu tìm hiểu toàn bộ hoạt động kiểm toán nhà nước sau này.
Trong quá trình tìm hiểu hoàn thiện đề án, em nhận được sự giúp
đỡ tận tình của các thầy cô, bạn bè, đặc biệt em xin chân thành cảm ơn về sự tham gia hướng dẫn tận tình của cô §oµn Thanh Nga ­giảng viên trường đại học kinh tế quốc dân ­ trong quá trình nghiên cứu.Do điều kiện , thời gian và nhận thức còn hạn chế nên trong đề án của em không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được những ý kiến đóng góp giúp đỡ của thầy cô cũng như các bạn để em có điều kiện hoàn thiện và nâng cao kiến thức của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hoạt động kiểm toán nhà nước nhằm đảm bảo các thông tin công khai trong các quan hệ kinh tế trở nên trung thực và hợp lý, giúp cho các cá nhân, tổ chức trong cá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement