Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenthithuytrang5922
#747388 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tính trọng yếu và chu trình đánh giá tính trọng yếu trong kiểm toán.
Đề án môn học Vũ Thị Kim Phượng
Khoa Kế toán Lớp Kiểm toán 45B
2
tµi liÖu tham kh¶o em ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ hoµn thµnh ®Ò tµi “TÝnh
träng yÕu vµ chu tr×nh ®¸nh gi¸ tÝnh träng yÕu trong kiÓm to¸n”.
§Ò tµi ®­îc chia thµnh hai néi dung chÝnh sau:
PhÇn 1: Lý luËn chung vÒ träng yÕu trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh.
PhÇn 2: Quy tr×nh vËn dông vµ c¸c b­íc ®¸nh gi¸ tÝnh träng yÕu trong
kiÓm to¸n.
§Ó cã thÓ hoµn thµnh ®Ò ¸n m«n häc nµy, em ®· nhËn ®­îc sù h­íng
dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o Th.S T¹ Thu Trang, cïng víi sù t×m hiÓu, hiÓu biÕt
vµ cè g¾ng rÊt nhiÒu cña b¶n th©n, tuy nhiªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ,
sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o cña thÇy c« gi¸o vµ sù ®ãng gãp ý
kiÕn cña c¸c b¹n.
Hµ Néi, ngµy 30

th¸ng 10 n¨m
2006
Sinh viªn thùc hiÖn
Vò ThÞ Kim Ph­îng
Vậy để giúp cho kiểm toán viên có thể thực hiện tốt công việc kiểm toán của mình và giúp cho người sử dụng báo cáo kiểm toán có nhận thức đúng hơn về mức độ hợp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement