Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngan25h
#747376 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Địa vị pháp lý của cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt nam hiện nay
§Ò ¸n m«n häc
Lª ThÞ Hoµi Thanh
Líp KiÓm to¸n 40A
2
Ch­¬ng 1: §Þa vÞ ph¸p lý cña c¬ quan KTNN ViÖt nam hiÖn nay
Ch­¬ng 2: Mét sè khuyÕn nghÞ
Do ®iÒu kiÖn thêi gian vµ kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn bµi viÕt
cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thµy c« ®Ó
bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n GV §inh
ThÕ Hïng ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn nhằm tăng cường sự kiểm soát của Nhà nước trong việc quản lý sử dụng NSNN và tài sản quốc gia Chính phủ đã ban hành Ngh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement