Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thoigian_ngungtroi_deem_yeuanh
#747374 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kiểm soát nội bộ đối với một số chu trình chủ yếu tại doanh nghiệp bán buôn
§Ò ¸n m«n häc : Lý thuyÕt kiÓm to¸n
Hä vµ tªn : Hµ ThÞ DiÖu ThuÇn
Líp KiÓm to¸n 46A
2
T×m hiÓu ph­¬ng ph¸p lý luËn chung dùa trªn chñ nghÜa duy vËt biÖn
chøng
PhÇn I:
Lý luËn chung vÒ thñ tôc kiÓm so¸t néi bé
I.1. B¶n chÊt cña hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé
I.1.1. KiÓm tra ­ KiÓm so¸t trong qu¶n lý
Qu¶n lý lµ mét qu¸ tr×nh ®Þnh h­íng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c h­íng ®·
®Þnh trªn c¬ së nh÷ng nguån lùc x¸c ®Þnh nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Qu¸
tr×nh nµy bao gåm nhiÒu chøc n¨ng vµ cã thÓ chia thµnh nhiÒu pha ( giai
®o¹n ): ë giai ®o¹n ®Þnh h­íng cÇn cã nh÷ng dù b¸o vÒ nguån lùc vµ môc tiªu
cÇn vµ cã thÓ ®¹t tíi, kiÓm tra l¹i c¸c th«ng tin vÒ nguån lùc vµ môc tiªu, x©y
dùng c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch … Sau khi c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®· ®­îc
kiÓm tra cã thÓ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh cô thÓ ®Ó tæ chøc thùc hiÖn. ë giai
®o¹n tæ chøc thùc hiÖn, cÇn kÕt hîp c¸c nguån lùc theo ph­¬ng ¸n tèi ­u, ®ång
thêi th­êng xuyªn kiÓm tra diÔn biÕn vµ kÕt qu¶ cña c¸c qu¸ tr×nh ®Ó ®iÒu
hoµ c¸c mèi quan hÖ, ®iÒu chØnh c¸c ®Þnh møc vµ môc tiªu trªn quan ®iÓm
tèi ­u ho¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng …
Do vËy, kiÓm tra kh«ng ph¶i lµ mét giai ®o¹n hay mét pha cña qu¶n lý
mµ nã ®­îc thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh nµy nªn cÇn quan
niÖm kiÓm tra lµ mét chøc n¨ng cña qu¶n lý.
Trong mäi tr­êng hîp ®Ó b¶o ®¶m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, tÊt yÕu mçi ®¬n
vÞ c¬ së ®Òu tù kiÓm tra mäi ho¹t ®éng cña m×nh trong tÊt c¶ c¸c kh©u: rµ
so¸t c¸c tiÒm n¨ng, xem xÐt l¹i c¸c dù b¸o, c¸c môc tiªu vµ ®Þnh møc, ®èi
chiÕu vµ truy t×m c¸c th«ng sè vÒ sù kÕt hîp, so¸t xÐt l¹i c¸c th«ng tin thùc
hiÖn ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi trªn quan ®iÓm b¶o ®¶m hiÖu n¨ng cña mäi
nguån lùc vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cuèi cïng cña c¸c ho¹t ®éng. C«ng viÖc rµ so¸t
nµy gäi lµ kiÓm so¸t. Mét c¸ch chung nhÊt, kiÓm so¸t ®­îc hiÓu lµ tæng hîp
nh÷ng ph­¬ng s¸ch ®Ó n¾m lÊy vµ ®iÒu hµnh ®èi t­îng hoÆc kh¸ch thÓ qu¶n
lý.
Thế kỷ XXI mở ra cho mỗi doanh nghiệp nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn do hội nhập quốc tế về kinh tế thương mại, dịch vụ, đầu tư, tài chính mang lại. Trong
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement