Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yennhu_02
#747368 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bằng chứng kiểm toán và các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính.
§Ò ¸n m«n häc
NguyÔn ThÞ H­¬ng Th¶o Líp KiÓm to¸n 43A
2
PhÇn I
C¬ së lý luËn vÒ b»ng chøng kiÓm to¸n vµ c¸c ph­¬ng ph¸p kü thuËt
thu thËp b»ng chøng kiÓm to¸n
I. C¬ së lý luËn vÒ b»ng chøng kiÓm to¸n
1. Kh¸i niÖm
 Theo chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam sè 500: “ B»ng chøng kiÓm to¸n
lµ tÊt c¶ c¸c tµi liÖu, th«ng tin do kiÓm to¸n viªn thu thËp ®­îc cã liªn quan
®Õn cuéc kiÓm to¸n vµ dùa trªn c¸c th«ng tin nµy kiÓm to¸n viªn h×nh thµnh
ý kiÕn cña m×nh”. Theo kh¸i niÖm nµy b»ng chøng kiÓm to¸n gåm c¶ th«ng
tin nh©n chøng vµ vËt chøng mµ kiÓm to¸n viªn thu thËp lµm c¬ së cho
nhËn xÐt cña m×nh vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc kiÓm to¸n. Kh¸i niÖm nµy
còng chØ râ ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña b»ng chøng kiÓm to¸n vµ quan hÖ cña
chóng víi kÕt luËn kiÓm to¸n. B»ng chøng kiÓm to¸n cã tÝnh ®a d¹ng (Tr­íc
hÕt lµ d¹ng nh©n chøng vµ vËt chøng). C¸c lo¹i b»ng chøng kh¸c nhau sÏ cã
¶nh h­ëng kh¸c nhau ®Õn viÖc h×nh thµnh kÕt l­Ën kiÓm to¸n. Do ®ã kiÓm
to¸n viªn cÇn nhËn thøc cô thÓ vÒ c¸c lo¹i b»ng chøng ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸
b»ng chøng mét c¸ch h÷u hiÖu khi thùc hµnh kiÓm to¸n.
 Theo chuÈn mùc kiÓm to¸n quèc tÕ sè 500: “kiÓm to¸n viªn cÇn thu
thËp ®Çy ®ñ c¸c b»ng chøng kiÓm to¸n cã hiÖu lùc ®Ó cã c¨n cø hîp lý khi
®­a ra kÕt luËn kiÓm to¸n”. KiÓm to¸n tµi chÝnh cã ®èi t­îng lµ c¸c b¸o c¸o
tµi chÝnh­bao gåm c¸c th«ng tin tµi chÝnh tæng hîp liªn quan ®Õn toµn bé
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét niªn ®é tµi chÝnh ®­îc kiÓm to¸n.
Víi ®èi t­îng kiÓm to¸n réng nh­ vËy, chi phÝ cña kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ tÊt
c¶ c¸c lo¹i b»ng chøng sÏ trë nªn rÊt cao. Cô thÓ kiÓm to¸n viªn kh«ng thÓ
kiÓm tra tÊt c¶ c¸c phiÕu thu, phiÕu chi ®· thanh to¸n, c¸c ho¸ ®¬n cña bªn
Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận vai trò của kiểm toán đối với sự hoạt động và phát triển của nền kinh tế nói chung cũng như các doanh nghiệp nói riêng.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement