Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lanhgia007
#747360 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các phương pháp tính giá thành sản xuất và sản phẩm
2
PhÇn I.
Lý luËn chung vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
I. Gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm.
1. Gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c kho¶n hao
phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cã liªn quan ®Õn khèi l­îng c«ng
t¸c, s¶n phÈm, lao vô ®· hoµn thµnh.
2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm.
§Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu qu¶n lý, h¹ch to¸n vµ kÕ ho¹ch ho¸ gi¸ thµnh
còng nh­ yªu cÇu x©y dùng gi¸ c¶ hµng ho¸, gi¸ thµnh ®­îc xem xÐt d­íi
nhiÒu gãc ®é, nhiÒu ph¹m vi tÝnh to¸n kh¸c nhau. Gi¸ thµnh ®­îc ph©n theo
c¸c tiªu chÝ sau.
a. Ph©n theo thêi ®iÓm tÝnh vµ nguån sè liÖu ®Ó tÝnh
­ Gi¸ thµnh theo kÕ ho¹ch: ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc khi b­íc vµo kinh doanh
trªn c¬ s¬ gi¸ thµnh thùc tÕ ký tr­íc vµ c¸c ®Þnh møc, c¸c dù to¸n chi phÝ kú
kÕ ho¹ch.
­ Gi¸ thµnh ®Þnh møc: ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc khi b­íc vµo s¶n xuÊt s¶n
phÈm. Gi¸ thµnh ®Þnh møc ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ s¬ c¸c ®Þnh møc vÒ chi
phÝ hiÖn hµnh t¹i tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong kú kÕ ho¹ch (th­êng lµ
ngµy ®Çu th¸ng) nªn gi¸ thµnh ®Þnh møc hiÖn thay ®æi phï hîp víi sù thay
®æi cña c¸c ®Þnh møc chi phÝ ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch
gi¸ thanhf.
­ Gi¸ thµnh thùc tÕ: Lµ chØ tiªu ®­îc x¸c ®Þnh sau khi kÕt thóc qu¸
tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm dùa trªn c¬ së c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm.
C¸c c¸ch ph©n lo¹i nµy cã t¸c dông trong viÖc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t chi
phÝ, x¸c ®Þnh ®­îc c¸c nguyªn nh©n v­ît (hôt) ®Þnh møc chi phÝ trong kú
Giá thành sản phẩm là một phạm trù của sản xuất hàng hoá, phản ánh lượng giá trị của những hao phí lao động sống và lao động vật hoá đã thực sự. chi ra cho sản
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement