Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By myloveinyou_92
#747349 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất
SV: NguyÔn ThÞ Quúnh
2
I. Kh¸i qu¸t vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt(BCTC hîp nhÊt).1. Quy ®Þnh chung vÒ BCTC hîp nhÊt.1.1. Kh¸i niªm BCTC hîp nhÊt.1.1.1. Kh¸i niÖm.
BCTC hîp nhÊt lµ BCTC cña mét tËp ®oµn ®­îc tr×nh bµy nh­ mét
BCTC cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o nµy ®­îc lËp trªn c¬ së hîp nhÊt BCTC cña c«ng ty mÑ vµ c«ng ty con theo quy ®Þnh cña chuÈn mùc ViÖt Nam sè 25.BCTC hîp nhÊt cã ®Æc ®iÓm chñ yÕu lµ BCTC kh«ng cã tÝnh ph¸p lý vÒ nghÜa vô tµi chÝnh cña tËp ®oµn bëi v× tËp ®oµn kh«ng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. BCTC chØ cã tÝnh ph¸p lý vÒ tr×nh bµy BCTC khi nghÜa vô lËp BCTC khi nghÜa vô nµy ®­îc thÓ chÕ ho¸ trong hÖ thèng ph¸p lý cña mét quèc gia.1.1.2.C¸c kh¸i niÖm liªn quan.
_TËp ®oµn lµ mét h×nh thøc liªn kÕt kinh tÕ cña c¸c c«ng ty, lµ tæ hîp
c¸c c«ng ty cã t­ c¸ch ph¸p nh©n liªn kÕt víi nhau vÒ tµi chÝnh, c«ng nghÖ, thÞ tr­êng vµ c¸c mèi liªn kÕt kh¸c xuÊt ph¸t tõ lîi Ých cña chÝnh c¸c c«ng ty thµnh viªn ®ã.TËp ®oµn kh«ng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, tæ chøc chñ yÕu theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con.Trong phÇn nµy, tËp ®oµn ®­îc ®Ò cËp ®Õn bao gåm c«ng ty mÑ vµ c«ng ty con hoÆc tæng c«ng ty nhµ n­íc_tæng c«ng ty thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh cã c«ng ty con.
_C«ng ty con lµ doanh nghiÖp chÞu sù kiÓm so¸t cña mét doanh nghiÖp
kh¸c(gäi lµ c«ng ty mÑ).
_KiÓm so¸t lµ quyÒn chi phèi c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng
cña doanh nghiÖp nh»m thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ tõ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã.
_C«ng ty mÑ lµ c«ng ty cã mét hoÆc nhiÒu c«ng ty con._C«ng ty mÑ­C«ng ty con mang ®Æc ®iÓm cña mét tËp ®oµn kinh tÕ
nªn nã kh«ng mang t­ c¸ch ph¸p nh©n, kh«ng mang tÝnh chÊt hµnh chÝnh cÊp trªn cÊp d­íi. C¸c thµnh viªn cña c«ng ty mÑ­c«ng ty con ®Òu h¹ch to¸n ®éc lËp vµ b×nh ®¼ng víi nhau vÒ ®¬n v× ph¸p lý.1.2.Môc ®Ých cña BCTC hîp nhÊt.
_Tæng hîp vµ tr×nh bµy mét c¸ch tæng qu¸t vµ toµn diÖn t×nh h×nh tµi
s¶n, nî ph¶i tr¶, nguån vèn chñ së h÷u ë thêi ®iÓm kÕt thóc n¨m tµi chÝnh, t×nh h×nhvµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m tµi chÝnh cña tËp ®oµn.
_Gióp cho nhµ qu¶n lý, ban l·nh ®¹o c«ng ty ®¸nh gi¸ tæng qu¸t t×nh
h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng cña toµn bé tËp ®oµn còng nh­ c¸c ®¬n vÞ phô thuéc. Tõ ®ã ®Ó ®­a ra c¸c ph­¬ng ph¸p chiÕn l­îc ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n.
_Gióp cho nhµ ®Çu t­, ng©n hµng, c¸c nhµ tµi trî, nguêi cho vay biÕt
®­îc thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn bé tËp ®oµn, kh¶ n¨ng tµi trî, hoµn vèn ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­.
Ở Việt Nam, tập đoàn kinh tế mới xuất hiện những năm gần đây do việc sắp xếp lại các tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang hoạt động theo
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement