Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By xXx_xXx
#747347 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
phÇn néi dung
I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt chung trong doanh nghiÖp x©y l¾p
1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p
X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt quan träng mang tÝnh
chÊt c«ng nghiÖp nh»m t¹o ra c¬ së vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n.
Th«ng th­êng, c«ng t¸c XDCB do c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p nhËn thÇu tiÕn hµnh.
Ngµnh s¶n xuÊt cã c¸c ®Æc ®iÓm sau:
S¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc… Cã quy m« lín,
kÕt cÊu phøc t¹p, mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt dµi…. Do vËy,
viÖc tæ chøc qu¶n lý h¹ch to¸n nhÊt thiÕt ph¶i cã c¸c dù to¸n thiÕt kÕ, thi
c«ng.
S¶n phÈm x©y l¾p ®­îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc gi¸ tháa thuËn
víi chñ ®Çu t­ tõ tr­íc, do ®ã tÝnh chÊt hµng hãa cña s¶n phÈm thÓ hiÖn
kh«ng râ.
S¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt, cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n
xuÊt ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt s¶n phÈm.
Tæ chøc s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ë n­íc ta hiÖn nay
phæ biÕn theo ph­¬ng thøc "kho¸n gän" c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh,
khèi l­îng hoÆc c«ng viÖc cho c¸c ®¬n vÞ trong néi bé doanh nghiÖp (®éi,
xÝ nghiÖp…). Trong gi¸ kho¸n gän, kh«ng chØ cã tiÒn l­¬ng mµ cßn cã ®ñ
c¸c chi phÝ vÒ vËt liÖu, c«ng cô, dông cô thi c«ng, chi phÝ chung cña bé
phËn nhËn kho¸n.
Nh÷ng ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh, ®Æc ®iÓm s¶n phÈm,
®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý ngµnh nãi trªn phÇn nµo chi phèi
c«ng t¸c kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, dÉn ®Õn nh÷ng kh¸c
biÖt nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn vÒ c¬ b¶n, kÕ to¸n c¸c phÇn hµnh cô thÓ (TSC§,
vËt liÖu, c«ng cô, chi phÝ nh©n c«ng…) trong doanh nghiÖp x©y l¾p còng
t­¬ng tù nh­ doanh nghiÖp c«ng nghiÖp.
Hạch toán chi phí sản xuất giúp các đơn vị nắm bắt được tình hình thực hiện các định mức về chi phí vật tư, nhân công… hạch toán chi phí sản xuất đúng đắn sẽ gi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement