Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By huytu.nguyen
#747345 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bàn về tính độc lập của Kiểm toán viên trong hoạt động kiểm toán
§Ò ¸n
Tr­êng §H Kinh tÕ quèc d©n
2
Sinh viªn
NguyÔn C¸p TiÕn §¹t
PhÇn I : c¬ së lÝ luËn vÒ tÝnh ®éc lËp cña kiÓm to¸n viªn
1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ kiÓm to¸n
1.1.1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt, chøc n¨ng, ý nghÜa
Kh¸i niÖm: “KiÓm to¸n lµ qu¸ tr×nh thu thËp vµ ®¸nh gi¸ b»ng chøng vÒ
nh÷ng th«ng tin ®­îc kiÓm tra nh»m x¸c ®Þnh vµ b¸o c¸o vÒ møc ®é phï hîp gi÷a nh÷ng th«ng tin ®ã víi c¸c chuÈn mùc ®· ®­îc thiÕt lËp. Qu¸ tr×nh kiÓm to¸n ph¶i ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c kiÓm to¸n viªn ®ñ n¨ng lùc vµ ®éc lËp.”(Auditing_ an integrated approach, Alvin A.Aren, J.K. Locbbecke, Prentice Hall, 1997)
B¶n chÊt cña kiÓm to¸n: kiÓm to¸n lµ x¸c minh vµ bµy tá ý kiÕn vÒ thùc
tr¹ng ho¹t ®éng cÇn ®­îc kiÓm to¸n b»ng hÖ thèng ph­¬ng ph¸p kü thuËt cña kiÓm to¸n chøng tõ vµ kiÓm to¸n ngoµi chøng tõ do c¸c kiÓm to¸n viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô t­¬ng xøng trªn c¬ së hÖ thèng ph¸p lý ®ang cã hiÖu lùc.
Chøc n¨ng cña kiÓm to¸n: lµ x¸c minh vµ bµy tá ý kiÕn  Chøc n¨ng x¸c minh nh»m kh¼ng ®Þnh møc ®é trung thùc cña tµi liÖu,
tÝnh ph¸p lý cña viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô hay viÖc lËp c¸c b¶ng khai tµi chÝnh.
 Chøc n¨ng bµy tá ý kiÕn ®­îc thÓ hiÖn b»ng nh÷ng kÕt luËn chÊt l­îng
th«ng tin vµ c¶ ph¸p lý, t­ vÊn qua x¸c minh vµ ®­îc thÓ hiÖn d­íi 2 h×nh thøc:
 Ph¸n xö nh­ mét quan tßa T­ vÊn
T¸c dông vµ ý nghÜa cña kiÓm to¸n KiÓm to¸n sinh ra tõ yªu cÇu cña qu¶n lý vµ phôc vô cho yªu cÇu cña qu¶n
lý,qua ®ã cã thÓ thÊy ý nghÜa vµ t¸c dông cña kiÓm to¸n trªn 3 mÆt chñ yÕu:
Thø nhÊt: KiÓm to¸n t¹o niÒm tin cho nh÷ng ng­êi quan t©m, ®ã lµ: C¸c
c¬ quan nhµ n­íc, c¸c nhµ ®Çu t­, c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ c¸c nhµ qu¶n lý kh¸c, ng­êi lao ®éng, kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp vµ nh÷ng ng­êi quan t©m kh¸c.
Trong những năm qua Kiểm toán không ngừng lớn mạnh và góp phần vào việc làm lành mạnh nền tài chính quốc gia trong công cuộc đổi mới đất nước. Muốn phát triển n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement