Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#747324 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bài tập: Nguyên tắc giá gốc? Vận dụng nguyên tắc giá gốc trong việc xác định giá trị tài sản cố định hữu hình theo chuẩn mực số 03 của Việt Nam và trong việc tổ chức kế toán tài sản cố định hữu hình theo chế độ kế toán hiện hành.
2
C¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n chung ®­îc thõa nhËn nµy lµ c¸c chuÈn mùc
vµ h­íng dÉn phôc vô cho viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh ®¹t ®­îc môc tiªu dÔ
hiÓu, ®¸ng tin cËy vµ dÔ so s¸nh. Nã chÝnh lµ c¸c quy t¾c c¬ b¶n cho c¸c
b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸c nguyªn t¾c nµy bao gåm mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n
vµ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n ®· ®­îc thõa nhËn trong c«ng t¸c kÕ to¸n.
Mét trong sè c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n chi phèi ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n,
®Æc biÖt lµ gi¸ c¸c lo¹i tµi s¶n trong ®¬n vÞ ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong
chuÈn mùc kÕ to¸n chung sè 01 cña ViÖt Nam ®­îc ban hµnh theo Q§
165/2002/Q§ ­ BTC ngµy 31/12/2002 lµ "nguyªn t¾c gi¸ gèc".
Theo nguyªn t¾c gi¸ gèc: Tµi s¶n ph¶i ®­îc ghi nhËn theo gi¸ gèc.
Gi¸ gèc cña tµi s¶n ®­îc tÝnh theo sè tiÒn hoÆc kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn
®· tr¶, ph¶i tr¶ hoÆc tÝnh theo gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n ®ã vµo thêi
®iÓm tµi s¶n ®­îc ghi nhËn, tøc viÖc ®o l­êng, tÝnh to¸n tµi s¶n ph¶i
®Æt trªn c¬ së gi¸ gèc (hoÆc gi¸ vèn) t¹i thêi ®iÓm h×nh thµnh chø kh«ng
dùa vµo gi¸ thÞ tr­êng. Gi¸ gèc cña tµi s¶n kh«ng thay ®æi trõ khi cã quy
®Þnh kh¸c trong chuÈn mùc kÕ to¸n cô thÓ:
Nguyªn t¾c gi¸ gèc theo bµi nµy ®­îc thÓ hiÖn râ trong viÖc x¸c
®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh trong chuÈn mùc kÕ to¸n sè 03.
Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh cña ViÖt Nam ®­îc ban hµnh vµ c«ng bè theo
quyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§­BTC. ngµy 31/12/2001 cña Bé tr­ëng Bé Tµi
chÝnh.
Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®­îc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ban ®Çu theo
nguyªn gi¸ (hay gi¸ gèc) tøc lµ toµn bé c¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i
bá ra ®Ó cã ®­îc tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®­a tµi
s¶n ®ã vµo tr¹ng th¸i sö dông s½n sµng chø kh«ng dùa vµo gi¸ thÞ tr­êng.
Như chúng ta đã biết trong bất cứ một lĩnh vực nào của nền kinh tế cũng cần có những nguyên tắc chung được đưa ra và được công nhận, trong công tác kế toán cũng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement