Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By moly_fashion
#747322 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bàn về cách tính khấu hao Tài sản cố định và phương pháp kế toán khấu hao Tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong Doanh nghiệpk
NguyÔn ThÞ V©n Anh
Bµn vÒ c¸ch tÝnh khÊu hao...…
Líp: KÕ To¸n 42B
2
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Gi¶ng viªn PGS.TS. Ph¹m ThÞ G¸i ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.

PhÇn néi dung
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ tsc®
1. Mét sè kh¸i niÖm chung vÒ TSC§. TSC§ h÷u h×nh: lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng chñ yÕu cã tÝnh chÊt vËt chÊt, cã gi¸ trÞ sö dông lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi, tham gia vµo nhiÒu chu kú kinh doanh nh­ng vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. TSC§ v« h×nh: lµ nh÷ng tsc® kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt, thÓ hiÖn mét l­îng gi¸ trÞ ®· d­¬c ®Çu t­ cã liªn quan tr­c tiªp ®Õn nhiÒu chu kú kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thêi gian sö dông tsc®: lµ thêi gian doanh nghiÖp dù kiÕn sö dông tsc® vµo ho¹t ®éng kinh doanh trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng, phï hîp víi c¸c th«ng sè kinh tÕ kü thuËt cña tsc® vµ c¸c yÕu tè kh¸c cã liªn quan ®Õn sù ho¹t ®éng cña TSC§. Nguyªn gi¸ tsc®: lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ ®· chi ra ®Ó cã tsc® cho tíi khi ®­a tsc® ®i vµo ho¹t ®éng b×nh th­êng, nh­ gi¸ mua thùc tÕ cña TSC§; c¸c chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì l¾p ®Æt… Hao mßn tsc®: lµ sù gi¶m dÇn gi¸ trÞ cña tsc® do tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh, do hao mßn cña tù nhiªn, do tiÕn bé kü thuËt…trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña tsc®.
Kế toán Tài sản cố định ( TSCĐ) là một phần hành đóng vai trò quan trọng trong các phần hành kế toán TSCĐ là phần tài sản có giá trị lớn trong thời gian sử dụng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement