Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By [email protected]
#747319 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp công
2
nghiÖp"
Môc lôc
STT
Tiªu ®Ò
Trang
Lêi nãi ®Çu
1
I Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp
3
1.1 Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tiªu thô thµnh phÈm trong doanh
nghiÖp c«ng nghiÖp
3
1.1.1 Kh¸i niÖm thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm
3
1.1.2 C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô thµnh phÈm
4
1.1.3 Yªu cÇu qu¶n lý tiªu thô thµnh phÈm
5
1.2 KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô
trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp
6
1.2.1 ý nghÜa vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c
®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô
6
1.2.2 Chøng tõ kÕ to¸n
7
1.2.3 KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n
7
1.2.3.1 C¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thµnh phÈm xuÊt
7
1.2.3.2 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n
8
1.2.4 KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng
9
1.2.5 KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu
12
1.2.6 KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
13
1.2.7 KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô
17
II Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô
thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ toªu thô trong doanh nghiÖp
19
2.1 ®¸nh gi¸ kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶
tiªu thô trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp theo chÕ ®é hiÖn hµnh
19
Trong hoạt động kinh tế, lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tiêu thụ hàng hoá dịch vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế. Doanh nghiệp tiêu thụ hàng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement