Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thachthaolovemouse
#747317 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quy luật vận động của hình thức kế toán
2
PhÇn më ®Çu
S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ c¬ së tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi
loµi ng­êi. ChÝnh v× vËy ngay tõ thêi cæ x­a ng­êi ta ®¨ thÊy ®­îc sù cÇn
thiÕt muèn duy tr× vµ ph¸t triÓn ®êi sèng cña m×nh vµ x· héi th× ph¶i tiÕn
hµnh s¶n xuÊt nh÷ng vËt dông, thøc ¨n, ®å mÆc, nhµ ë nh­ thÕ nµo.TÊt c¶
nh÷ng ®iÒu liªn quan ®Õn s¶n xuÊt mµ con ng­êi quan t©m ®· ®Æt ra nhu
cÇu tÊt yÕu ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt.

Nh­ vËy cÇn thiÕt ph¶i gi¸m ®èc vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh tª
lµ mét tÊt yÕu trong mäi x· héi. §iÒu nµy dÉn tíi sù ra ®êi cña h¹ch to¸n kÕ
to¸n mµ g¾n víi nã lµ h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n. Cã thÓ nãi vµo nöa ®Çu
thÕ kû 20 h×nh thøc kÕ to¸n, mµ chÝnh x¸c lµ h×nh thøc kÕ to¸n thñ c«ng
®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn hîp lý nh»m ph¸t huy vai trß cña kÕ to¸n lµ hÖ
thèng th«ng tin, lµ ng«n ng÷ kinh doanh. Nh­ng ngµy nay sù tiÕn bé cña m¸y
tÝnh ®· lµm biÕn ®èi sè l­¬ng, chÊt l­îng còng nh­ gi¸ thµnh cña m¸y, ®Æc
biÖt lµ c¸c m¸y thÕ hÖ thø t­ vµ thø n¨m; sù biÕn ®æi nµy còng lµm thay
®æi mét c¸ch c¨n b¶n qu¸ tr×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khi ¸p dông m¸y vi
tÝnh.
Sù ra ®êi cña kÕ to¸n m¸y ®· lµm thay ®æi c¨n b¶n h×nh thøc ghi sæ kÕ
to¸n truyÒn thèng lµ kÕ to¸n thñ c«ng. §Ó thÊy râ nh÷ng thay ®æi ®ã trong
c«ng t¸c kÕ to¸n ë ViÖt Nam chóng ta sÏ nghiªn cøu sù vËn ®éng cña h×nh
thøc kÕ to¸n ë ViÖt Nam, tõ h×nh thøc kÕ to¸n thñ c«ng ®Õn h×nh thøc kÕ
to¸n m¸y. Bµi viÕt sau ®©y xin ®­îc ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy.
Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Chính vì vậy ngay từ thời cổ xưa người ta đă thấy được sự cần thiết muố
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement