Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By minhthien101988
#747282 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Kế toán Tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
2
PhÇn I
Ph­¬ng ph¸p LUËN VÒ H¹CH TO¸N THµNH PHÈM, TI£U THô
THµNH PHÈM Vµ X¸C §ÞNH KÕT QU¶ KINH DOANh
1.1. C¬ së lÝ luËn cña kÕ to¸n quèc tÕ vÒ thµnh phÈm, tiªu thô
thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.
1.1.1. KÕ to¸n Hoa K×
Hoa K× lµ mét c­êng quèc vÒ kinh tÕ vµ còng lµ mét trong nh÷ng quèc gia cã chÕ
®é kÕ to¸n kh¸ hoµn thiÖn. D­íi ®©y em xin tr×nh bµy mét vµi chØ tiªu liªn quan ®Õn
tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë Mü.
1.1.1.1.
Doanh thu b¸n hµng (Revenues from Sales)
Doanh thu lµ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®­îc trong k× kÕ
to¸n, ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh th«ng th­êng cña doanh nghiÖp, gãp
phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u. Doanh thu chØ bao gåm tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ
doanh nghiÖp ®· thu ®­îc hoÆc sÏ thu ®­îc. C¸c kho¶n thu hé bªn thø ba kh«ng ph¶i lµ
nguån lîi Ých kinh tÕ, kh«ng lµm t¨ng vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp sÏ kh«ng ®­îc coi
lµ doanh thu.
1.1.1.2.
Gi¸ vèn hµng b¸n (Cost of Goods Sold)
Gi¸ vèn hµng b¸n lµ gi¸ trÞ hµng hãa tiªu thô trong k×. Hµng hãa tiªu thô trong k×
®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo hµng tån kho ®Çu k× céng víi trÞ gi¸ hµng mua vµo trong k×
b»ng gi¸ trÞ hµng chê sau ®ã trõ cho hµng tån kho cuèi k×.
1.1.1.3.
Chi phÝ ho¹t ®éng (Operating Expenses)
Chi phÝ lµ phÝ tæn tµi nguyªn, vËt lùc g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
trong k×. Chi phÝ ho¹t ®éng ®­îc tÝnh vµo kÕt qu¶ kinh doanh, ®­îc tµi trî b»ng nguån
kinh doanh vµ ®­îc bï ®¾p b»ng thu nhËp t¹o ra trong k×.
1.1.1.4.
Doanh thu gép
Doanh thu gép lµ tæng doanh thu bao gåm doanh thu b¸n hµng ®· thu tiÒn (Cash
Sales) vµ doanh thu b¸n chÞu (Sales on Credit) ph¸t sinh trong k× kÕ to¸n. Bót to¸n ghi sæ:
TiÒn (Cash) ***
Kho¶n ph¶i thu (Acounts Receivable) ***
Doanh thu b¸n hµng (Sales) ***
Lợi nhuận - đó là mục đích của mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, nhưng để làm được điều này thì không phải doanh nghiệp nào cũng làm được. Doanh ng
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online