Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phamthimyhien2110
#747278 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Một số vấn đề về chế độ kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại

30
PhÇn néi dung * * *I. nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n hµng tån kho 1. Hµng tån kho vµ ph©n lo¹i hµng tån kho 1.1. Kh¸i niÖm
Theo chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam sè 02(VAS 02) ®­îc ban hµnh
theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§­BTC ngµy 31/12/2001:
Hµng tån kho: Lµ nh÷ng tµi s¶n:a) §­îc gi÷ ®Ó b¸n trong kú s¶n xuÊt kinh doanh b×nh th­êng;b) §ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh dë dang;c) Nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc cung cÊp dÞch vô.
1.2. Ph©n lo¹i hµng tån kho
Hµng ho¸ mua vÒ ®Ó b¸n: Hµng hãa tån kho, hµng mua ®ang ®i
trªn ®­êng, hµng göi b¸n, hµng ho¸ göi ®i gia c«ng chÕ biÕn;
Thµnh phÈm tån kho vµ thµnh phÈm göi ®i b¸n;S¶n phÈm dë dang: S¶n phÈm ch­a hoµn thµnh vµ s¶n phÈm hoµn
thµnh ch­a lµm thñ tôc nhËp kho thµnh phÈm;
Nguyªn liÖu, vËt liªu,c«ng cô, dông cô tån kho, göi ®i gia c«ng chÕ
biÕn vµ ®· mua ®ang ®i trªn ®­êng;
Chi phÝ dÞch dë dang;
2. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hµng tån kho 2.1. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho
Hµng tån kho ®­îc tÝnh theo gi¸ gèc. Tr­êng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã
thÓ thùc hiÖn ®­îc thÊp h¬n gi¸ gèc th× ph¶i tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc.2.2. Gi¸ gèc hµng tån kho
Gi¸ gèc hµng tån kho bao gåm: chi phÝ mua, chi phÝ chÕ biÕn vµ
c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c ph¸t sinh ®Ó cã ®­îc hµng tån kho ë ®Þa ®iÓm vµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i.a) Chi phÝ mua:
Chi phÝ mua cña hµng tån kho bao gåm gi¸ mua, c¸c lo¹i thuÕ
kh«ng ®­îc hoµn l¹i, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n trong qu¸
Hàng tồn kho là một bộ phận tài sản lưu động chiếm một giá trị lớn và có vị trí quan trọng trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh từ cung cấp sản xuất và t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement