Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By langtu_quay2002
#747276 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên tại các Doanh nghiệp sản xuất tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Vò ThÞ Dung
2

néi dung
PhÇn I.C¬ së lý luËn chung vÒ tiªu thô thµnh phÈm
I.Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm t¹i doanh
nghiªp s¶n xuÊt :
1.Mét sè kh¸i niÖm
Kh¸i niÖm tiªu thô
Tiªu thô thµnh phÈm lµ giai ®o¹n tiÕp theo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. KÕt
thóc kh©u tiªu thô ,së h÷u gi¸ trÞ sö dông thuéc vÒ ng­êi tiªu dïng vµ së h­ò gi¸
trÞ n»m trong tay nhµ s¶n xuÊt. VÒ b¶n chÊt, tiªu thô chÝnh lµ qu¸ tr×nh thùc
hiÖn c¸c quan hÖ trao ®æi th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n ®Ó thùc
hiÖn gi¸ trÞ s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô. Tiªu thô chØ ®­îc hoµn thµnh khi
c¶ hai ®iÒu kiÖn d­íi ®©y ®­îc ®¶m b¶o:
­ Doanh nghiÖp ®· chuyÓn s¶n phÈm cho kh¸ch hµng.
­ Kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n tiÒn hµng.
Doanh thu b¸n hµng:
Doanh thu b¸n hµng lµ tæng gi¸ trÞ ®­îc thùc hiÖn do b¸n hµng ho¸ s¶n
phÈm cung cÊp lao vô, dÞch vô cho kh¸ch hµng, nãi cô thÓ h¬n, doanh
thu tiªu thô chÝnh lµ tæng sè tiÒn thùc tÕ ®­îc ph¶n ¸nh trªn c¸c ho¸
®¬n, chøng tõ, hîp ®ång vÒ cung cÊp s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch
vô cho kh¸ch hµng
ChiÕt khÊu thanh to¸n
Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, tiêu thụ sản phẩm trở thành vấn đề quan trọng của Doanh nghiệp, mọi Doanh nghiệp đều phải quan tâm làm thế nào để sản
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement