Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phongcachnokia_plus
#747274 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
2
PhÇn 1: C¬ së lÝ luËn.
I. Mét sè kh¸i niÖm chung.
+ Thµnh phÈm: Lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh giai ®o¹n cuèi cïng
c«ng nghÖ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp, ®­îc kiÓm ®iÓm ®ñ tiªu chuÈn
nhËp kho.
+ Doanh thu: Lµ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®­îc
trong kú kÕ to¸n, ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh th«ng th­êng
cña doanh nghiÖp, gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u.
+ Doanh thu b¸n hµng: Lµ tæng gi¸ trÞ ®­îc thùc hiÖn do viÖc b¸n hµng
hãa s¶n phÈm, s¶n phÈm, cung cÊp dÞch vô, lao ®éng cho kh¸ch hµng.
+ Doanh thu thuÇn: Lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu b¸n hµng vµ c¸c
kho¶n gi¶m gi¸, chiÕt khÊu b¸n hµng, doanh thu cña sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i,
thuÕ doanh thu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu.
+ ChiÕt khÊu b¸n hµng: Lµ sè tiÒn tÝnh trªn tæng sè doanh thu tr¶ cho
kh¸ch hµng. Nã bao gåm:
­ ChiÕt khÊu thanh to¸n: Lµ kho¶n tiÒn ng­êi b¸n gi¶m trõ cho ng­êi
mua, do ng­êi mua thanh to¸n tiÒn mua hµng tr­íc thêi h¹n theo hîp ®ång.
­ ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i: Lµ kho¶n doanh nghiÖp b¸n gi¶m gi¸ niªm
yÕt cho kh¸ch hµng mua hµng víi khèi l­îng lín.
+ Gi¶m gi¸ hµng b¸n: Lµ kho¶n gi¶m trõ cho ng­êi mua do hµng hãa kÐm
phÈm chÊt, sai quy c¸ch hoÆc l¹c hËu thÞ hiÕu.
+ Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Lµ gi¸ trÞ khèi l­îng hµng b¸n ®· x¸c ®Þnh
lµ tiªu thô bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i vµ tõ chèi thanh to¸n.
+ L·i gép: Lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn víi gi¸ vèn hµng b¸n.
Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh là một phần hết sức quan trọng trong quá trình hạch toán, các phương pháp sử dụng để hoạch toán sẽ ảnh hưởng đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement