Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By MacBeth
#747241 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Bàn về phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
§Ò ¸n KÕ To¸n Tµi ChÝnh
Sinh viªn thùc hiÖn
Lª ThÞ Duy Mïi
2
Lêi nãi ®Çu
Cïng víi sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt vµ xu h­íng toµn cÇu ho¸ buéc c¸c
quèc gia ph¶i cã sù c¹nh tranh khèc liÖt vÒ mäi mÆt,®Æc biÖt vÒ lÜnh vùc kinh
tÕ.Vµ ViÖt Nam còng kh«ng ngo¹i lÖ, n­íc ta ®· gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i quèc
tÕ (WTO), ®ã võa lµ thêi c¬ vµ còng lµ th¸ch thøc ®èi víi n­íc ta.§Ó theo kÞp víi
tiÕn tr×nh héi nhËp cña khu vùc vµ thÕ giíi ®Êt n­íc tra kh«ng ngõng ph¶i nç lùc
phÊn ®Êu ph¸t triÓn, ®æi míi kinh tÕ cho phï hîp.
§Ó qu¶n lý tèt nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung vµ qu¶n lý doanh nghiÖp nãi
riªng chóng ta cÇn ph¶i cã nh÷ng c¸ch thøc, ph­¬ng ph¸p còng nh­ nh÷ng c«ng cô
qu¶n lý phï hîp.Mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng ®Ó phôc vô qu¶n lý kinh tÕ
®ã lµ kÕ to¸n.KÕ to¸n ®­a ra nh÷ng con sè, nh÷ng tµi liÖu, nh÷ng b¸o c¸o...chÝnh
x¸c, cô thÓ, kh¸ch quan vµ khoa häc.Gióp cho doanh nghiÖp, nhµ ®µu t­, c¸c cæ
®«ng, nhµ qu¶n lý...thÊy râ ®­îc thùc chÊt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®ã
®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çu t­ hîp lý.Mét trong nh÷ng thµnh phÇn quan träng
cña kÕ to¸n ®ã lµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.Víi chøc
n¨ng gi¸m s¸t vµ ph¶n ¸nh trung thùc, kÞp thêi th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t
sinh trong kú, tÝnh ®ñ, tÝnh ®óng chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh cña s¶n phÈm,
gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ ®­a ra ®­îc biÖn ph¸p sö dông tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ chi phÝ
s¶n xuÊt nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, lùa chä ph­¬ng ¸n tèi ­u, ®Þnh gi¸ b¸n s¶n
phÈm, ®¶m b¶o s¶n xuÊt cã l·i. Víi sù quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ
s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, em ®· chän ®Ò tµi: “Bµn vÒ ph­¬ng ph¸p
h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp”.
Néi dung ®Ò ¸n m«n häc gåm II phÇn chÝnh sau:
PhÇn I: C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm trong doanh nghiÖp.
PhÇn II: Thùc tr¹ng vµ mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c
h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp
ViÖt Nam.
Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và xu hướng toàn cầu hoá buộc các quốc gia phải có sự cạnh tranh khốc liệt về mọi mặt,đặc biệt về lĩnh vực kinh tế.Và
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement