Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bupbexinhus
#747231 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Bàn về bảng cân đối kế toán
2
kho¶n nî tiÒn vay, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n, cho Nhµ n­íc, cho c«ng
nh©n viªn vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c.
­ Nguån vèn chñ së h÷u: lµ phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n sau khi trõ ®i mäi
kho¶n c«ng nî hay nãi c¸ch kh¸c nã chÝnh lµ sè vèn cña c¸c chñ së h÷u mµ
doanh nghiÖp kh«ng ph¶i cam kÕt thanh to¸n.
Theo chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ, nh÷ng th«ng tin ®­îc tr×nh bµy trªn
b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n gåm :
­ Tµi s¶n cè ®Þnh
Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh
Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh
Tµi s¶n cè ®inh thuª tµi chÝnh
­ Tµi s¶n l­u ®éng
Hµng tån kho
C¸c kho¶n ph¶i thu th­¬ng m¹i vµ c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c
C¸c kho¶n øng tr­íc
TiÒn mÆt vµ c¸c kho¶n tiÒn t­¬ng ®­¬ng
§Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n
­ Vèn chñ së h÷u vµ c¸c quÜ
­ C¸c kho¶n nî dµi h¹n
C¸c kho¶n nî dµi h¹n
C¸c kho¶n dù phßng
­ C¸c kho¶n nî ng¾n h¹n
C¸c kho¶n ph¶i tr¶ th­¬ng m¹i vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c
C¸c kho¶n nî chÞu l·i suÊt
C¸c kho¶n dù phßng.
Theo chÕ ®é kÕ to¸n Mü: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cßn ®­îc gäi lµ b¸o c¸o tµi
chÝnh, lµ b¸o c¸o tãm t¾t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp sau mét thêi kú
kinh doanh nhÊt ®Þnh. B¶ng cã kÕt cÊu hai bªn hay mét bªn nh­ng b¶ng nµo
còng bao gåm c¸c kho¶n môc sau:
Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu thông tin càng trở nên đa dạng và bức thiết. Hiện nay thông tin được xem như một yếu tố trực tiếp của quá trình sản xuất
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement