Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By o0_miss_le_0o
#747225 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng trong doanh nghịêp
2
tõ ®ã ®­a ra mét sè nhËn ®Þnh vÒ thùc tr¹ng kÕ to¸n doanh thu ViÖt Nam vµ
mét sè ®Ò xuÊt ®Ó nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng.
néi dung
I. Lý luËn chung vÒ doanh thu b¸n hµng.
1. Doanh thu vµ vai trß cña kÕ to¸n doanh thu trong c¸c doanh
nghiÖp.
1.1. HiÓu biÕt chung vÒ doanh thu.
Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®­îc vËn
®éng qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Tµi s¶n vËn
®éng qua c¸c giai ®o¹n nµo lµ tuú thuéc vµo lo¹i h×nh doanh nghiÖp, vÝ nh­
doanh nghiÖp s¶n xuÊt, th­¬ng m¹i, v.v, nh­ng nh×n chung khi tµi s¶n cña mét
doanh nghiÖp chuyÓn tõ h×nh th¸i vËt chÊt sang tiÒn tÖ chÝnh lµ lóc doanh
nghiÖp thùc hiÖn viÖc b¸n hµng vµ doanh thu ®­îc t¹o ra.
Doanh thu, mét c¸ch kh¸i qu¸t cã thÓ hiÓu lµ tæng sù gia t¨ng cña tµi s¶n
hay nguån vèn, nghÜa lµ doanh thu lµ tæng gi¸ trÞ thu ®­îc tõ s¶n phÈm hµng
ho¸ hay dÞch vô thùc hiÖn cho kh¸ch hµng vµ ®­îc tÝnh trong mét kú nhÊt
®Þnh. Cßn doanh thu trong mét kú nhÊt ®Þnh lµ tæng sè tiÒn vµ c¸c kho¶n
ph¶i thu cã ®­îc tõ hµng ho¸ dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng trong suèt
thêi kú ®ã. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô lµm t¨ng tiÒn ®Òu liªn
quan ®Õn doanh thu vµ còng kh«ng ph¶i chØ cã doanh thu míi lµm thay ®æi
vèn chñ së h÷u.
§Ó hiÓu râ h¬n vÊn ®Ò nµy ta cÇn ph©n biÖt ®­îc doanh thu víi c¸c
kho¶n thu kh¸c nh­ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu hay c¸c kho¶n vay vµ c¸c
kho¶n thu tõ vèn kh¸c.
Chuẩn mực kế toán “ Doanh thu và thu nhập khác ” được ban hành, cùng với hệ thống chế độ kế toán không ngừng được sửa đổi bổ sung để đáp ứng yêu cầu quản lý kin
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement