Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By H_T
#747221 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Sự hình thành và phát triển của các bộ máy tổ chức kiểm toán Việt Nam
2
Kh¸i qu¸t vÒ kiÓm to¸n
1. B¶n chÊt, chøc n¨ng, ý nghÜa vµ t¸c dông cña kiÓm to¸n.
1.1. B¶n chÊt cña kiÓm to¸n
B¶n chÊt cña kiÓm to¸n , nÕu xÐt ë gãc ®é chung nhÊt, chÝnh lµ sù
kiÓm tra ®éc lËp tõ bªn ngoµi ®­îc thùc hiÖn bëi mét lùc l­îng cã tr×nh ®é kÜ
n¨ng chuyªn m«n cao, chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ mÆt ph¸p lÝ vµ kinh tÕ
®èi víi c¸c nhËn xÐt cña m×nh vÒ ®é tin cËy cña c¸c th«ng tin ®­îc thÈm
®Þnh. Nhµ n­íc còng nh­ x· héi sÏ qu¶n lÝ vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng kiÓm tra nµy
trªn ba mÆt chñ yÕu: ­ C¸c th«ng tin c«ng khai ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c vµ
chuÈn mùc chung ®­îc x· héi thõa nhËn.
­ Ho¹t ®éng kiÓm to¸n ph¶i dùa vµo c¸c chuÈn mùc chung.
­ Mäi c¸ nh©n, tæ chøc cã liªn quan ®Õn c¸c sai sãt hoÆc xuyªn t¹c c¸c
th«ng tin c«ng khai ®Ó ®¸nh lõa c¸c ph¸p nh©n hoÆc thÓ nh©n trong c¸c mèi
quan hÖ kinh tÕ x· héi g©y ra c¸c thiÖt h¹i th× ph¸p luËt sÏ can thiÖp ®Ó buéc
c¸c c¸ nh©n tæ chøc cã hµnh vi trªn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm cña m×nh c¶ vÒ
kinh tÕ vµ ph¸p lÝ ®èi víi sù sai lÖch vÒ th«ng tin vµ c¸c thiÖt h¹i ®ã.
KiÓm to¸n trong giai ®o¹n ®Çu cña sù ph¸t triÓn chñ yÕu lµ kiÓm tra,
x¸c nhËn ®é trung thùc cña b¸o c¸o tµi chÝnh c«ng khai nªn cã quan ®iÓm cho
r»ng kiÓm to¸n lµ kiÓm tra kÕ to¸n, tµi chÝnh ®éc lËp. Nh­ng sù ph¸t triÓn
cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· lµm cho ho¹t ®éng cña kiÓm to¸n kh«ng ngõng
më réng ph¹m vi cña m×nh. Tõ chç chØ kiÓm tra c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ cho
nhËn xÐt, kiÓm to¸n ®· tiÕn hµnh thÈm ®Þnh vµ nªu nhËn xÐt vÒ ®é tin cËy
c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn c¶ hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lÝ còng nh­ ®é
tu©n thñ c¸c quy t¾c, quy ®Þnh cña c¸c nhµ kinh tÕ ­ tµi chÝnh trong ho¹t
®éng cña m×nh ë møc ®é nµo. Do ®ã, kh¸i niÖm vÒ kiÓm to¸n ®­îc nhiÒu
nhµ khoa häc thõa nhËn, ®ã lµ: “KiÓm to¸n lµ qu¸ tr×nh mµ theo ®ã mét c¸
nh©n ®éc lËp cã thÈm quyÒn thu thËp vµ ®¸nh gi¸ c¸c b»ng chøng vÒ c¸c
th«ng tin sè l­îng cã liªn quan ®Õn mét tæ chøc kinh tÕ cô thÓ nh»m môc
®Ých x¸c ®Þnh vµ b¸o c¸o møc ®é phï hîp gi÷a c¸c th«ng tin sè l­îng ®ã víi c¸c
chuÈn mùc ®· x©y dùng “
Một trong những vấn đề cấp bách đó là: phải đảm bảo các thông tin kinh tế qua lại trong các mối quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân, thể nhân, trong hoạt động qu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement