Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Willamar
#747220 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp
2
­ Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l­¬ng.
Do thêi gian vµ kh¶ n¨ng cã h¹n, bµi viÕt cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò ¸n cña em
®­îc hoµn thiÖn h¬n.
Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n th¹c sü
Ph¹m bÝch chi
®· tËn t×nh h­íng dÉn
em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
Đôí với doanh nghiệp, quản lý tốt vấn đề tiền lương sẽ tiết kiệm được chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement