Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By at8918
#747219 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong các doanh nghiệp theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
4
PhÇn I
Tæng quan vÒ kÕ to¸n doanh thu
trong c¸c doanh nghiÖp
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ kÕ to¸n doanh thu
1.KÕ to¸n vµ vai trß cung cÊp th«ng tin trong qu¶n lý c¸c chÝnh
s¸ch kinh tÕ, kinh doanh
1.1 Kh¸i niÖm kÕ to¸n
KÕ to¸n lµ viÖc thu thËp, xö lÝ, kiÓm tra, ph©n tÝch, vµ cung cÊp
th«ng tin kinh tÕ , tµi chÝnh d­íi h×nh th¸i gi¸ trÞ, hiÖn vËt vµ thêi gian lao ®éng
KÕ to¸n ®­îc hiÓu lµ mét hÖ thèng th«ng tin cã môc ®Ých, ®­îc s¾p
xÕp theo mét c¬ cÊu logÝc cã hÖ thèng vµ toµn diÖn, ®­îc sö dông ®Ó ghi nhËn, ®o l­êng, ®¸nh gi¸ vµ kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc thuéc c¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n.
1.2 Vai trß cung cÊp th«ng tin trong qu¶n lý c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ,
kinh doanh
Nh­ vËy, kÕ to¸n lµ viÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh ho¹t ®éng kinh tÕ tµi
chÝnh, lµ viÖc tæ chøc hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh. KÕ to¸n cÇn cho mäi tæ chøc, c¸ nh©n, kh«ng chØ cho chñ së kinh tÕ (nh­ nhµ ®Çu t­, ng­êi gãp vèn, cho vay, ng­êi n¾m gi÷ cæ phiÕu, ng­êi mua,ng­êi b¸n…). Víi Nhµ n­íc, kÕ to¸n lµ c«ng cô ®Ó kiÓm kª, kiÓm so¸t tµi s¶n quèc gia, ng©n quü c«ng, ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Mäi tµi s¶n, mäi ®ång vèn cña d©n, cña n­íc ph¶i ®­îc ghi sæ kÕ to¸n, ph¶i ®­îc kÕ to¸n kiÓm so¸t.Víi c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c ®¬n vÞ thñ tr­ëng ng©n quü, c¸c chñ doanh nghiÖp, kÕ to¸n lµ ph­¬ng tiÖn ph¶n ¸nh, tæng kÕt t×nh h×nh tµi s¶n, vèn, nguån vèn vµ sù vËn ®éng cña chóng, lµm c¨n cø tin cËy cho c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý. Víi c¸c nhµ ®Çu t­, ng­êi gãp vèn, ng­êi cho vay…,sè liÖu vµ
Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu quan trọng của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. Các nhà quản trị doanh nghiệp, các đối tượng có liên quan luôn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement