Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By parksonghyp_choisongjong
#747210 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Tình hình đầu tư tại Việt Nam
2
Nguån vèn ®Çu t­ nhµ n­íc bao gåm nguån vèn cña ng©n s¸ch nhµ n­íc,
nguån vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc vµ nguån vèn ®Çu
t­ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ n­íc.
­ Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng sù t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ quy
m« tæng thu ng©n s¸ch nhµ n­íc kh«ng ngõng gia t¨ng nhê më réng
nhiÒu nguån thu kh¸c nhau. §i cïng víi sù më réng quy m« ng©n
s¸ch, møc chi tiªu cho ®Çu t­ ph¸t triÓn tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc còng
gia t¨ng ®¸ng kÓ. Tæng thu ng©n s¸ch nhµ n­íc trong giai ®o¹n
2001 – 2005 t¨ng b×nh qu©n 15%, tû lÖ huy ®éng vµo ng©n s¸ch
nhµ n­íc hµng n¨m b×nh qu©n ®¹t gÇn 23% GDP. Nguån thu æn
®Þnh tõ s¶n xuÊt trong n­íc d· b­íc ®Çu dÇn dÇn t¨ng.
Trong n¨m 2001 – 2005 nguån vèn nhµ n­íc huy ®éng cho ®Çu t­ t¨ng
kh¸ gãp phÇn quan träng vµo tèc ®é t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ ®Êt
n­íc, tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP ®¹t 75% c¬ cÊu ®Çu t­ ®· cã sù dÞch
chuyÓn theo h­íng tËp trung cho nh÷ng môc tiªu quan träng cho sù ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
Tuy nhiªn viÖc sö dông ng©n s¸ch nhµ n­íc vÉn ®ang gÆp nhiÒu vÊn
®Ò ®Çu t­ dµn tr¶i, tÝnh tõ tõ nhiÒu n¨m tr­íc g©y phÝ lín.
­ Nguån vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc. Trong xu thÕ
hiÖn nay, tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc ®ãng vai trß
®¸ng kÓ trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. TÝn dông nhµ
Nguồn hình thành vốn đầu tư chính là phần tích luỹ được thể hiện dưới dạng giá trị được chuyển hoá thành vốn đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Đây l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement