Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By fsoft_tuannm
#747190 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp
ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ViÖt Nam thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p.
2
Ch­¬ng I: c¬ së lÝ luËn cña ®Ò tµi.
I, kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, vai trß thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n.
1.1,
Kh¸i niÖm thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n
ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña nÒn
kinh tÕ thÞ tr­êng. nghÜa hÑp lµ : ho¹t ®éng liªn quan ®Õn bÊt ®éng s¶n nh­:
mua, b¸n thÕ chÊp.. nãi c¸ch kh¸c, ®©y lµ tæng hoµ c¸c giao dÞch d©n sù vÒ
bÊt ®éng s¶n t¹i mét ®Þa bµn nhÊt ®Þnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.
1.2, ph©n lo¹i thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n
Dùa trªn c¸c tiªu chÝ ph©n lo¹i kh¸c nhau ta cã thÓ ph©n chia ra c¸c lo¹i
h×nh thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n nh­ sau.
1.2.1 ,C¨n cø vµ lo¹i h×nh giao dÞch ta cã thÓ ph©n lo¹i thÞ tr­êng gåm:

thÞ tr­êng mua b¸n bÊt ®éng s¶n: h×nh thµnh sím nhÊt. XÐt vÒ
lÞch sö, thÞ tr­êng mua b¸n trao ®æi ®Êt ®ai xuÊt hiÖn gÇn nh­ ®ång thêi víi
sù xuÊt hiÖn chiÕm h÷u t­ nh©n vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt, chiÕm h÷u t­ nh©n vÒ
®Êt ®ai, ngµy nay viÖc mua b¸n trao ®æi ®Êt ®ai, bÊt ®éng s¶n ®· trë thµnh
phæ biÕn vµ vù¬t khái ph¹m vi cña mét quèc gia.

ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n cho thuª:
Kh¸c víi mua b¸n thÞ tr­êng nµy chØ chuyÓn dich quyÒn sö dông bÊt
®éng s¶n trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. ng­êi chñ së h÷u bÊt ®éng s¶n nh­îng
mét phÇn quyÒn së h÷u cña m×nh cho ng­êi thuª bÊt ®éng s¶n trong th¬i gian
thuª.

ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n dïng lµm tµi s¶n thÕ chÊp
§©y lµ mét thÞ tr­êng g¾n liÒn víi ho¹t ®éng cña ngµnh ng©n hµng tµi
chÝnh khi nµy bÊt ®éng s¶n trë thµnh tµi s¶n ®Ó b¶o ®¶m tiÒn vay.

ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n dïng gãp vèn liªn doanh.

ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n tham gia b¶o hiÓm
Thị trường bất động sản nước ta đang dần đi đến hòan thiện một cơ chế hoạt động để phát triển. Dự báo trong các năm tới đây thị trường sẽ khởi sắc hơn rất nhiều
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement