Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Felabeorbt
#747186 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Một số vấn đề về kinh doanh và quản lý bất động sản cho người có thu nhập thấp ở HàNội
Do đó, vấn đề chỉnh trang đô thị, triệt phá các khu nhà ổ chuột, xây
dựng các khu nhà ở khang trang cho người nghèo và người có thu
nhập thấp, tạo điều kiện cho họ được đào tạo tay nghề và có công ăn
việc làm, có thu nhập ổn định phải là những giải pháp gắn bó, liên
kết trong một kế họach hành động tổng thể nằm trong một chương
trình phát triển kinh tế xã hội chung của Thành phố.
Nếu thực hiện những giải pháp đó một cách riêng rẽ, không đồng bộ,
không gắn kết sẽ dẫn đến lãng phí lớn và thất bại
Nhu cÇu nhµ ë tại Hµnéi hiÖn nay lµ rÊt lín, trong ®ã nh÷ng ng­êi cã thu
nhËp thÊp chiÕm sè l­îng ®«ng ®¶o.VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó
cã thÓ khai th¸c thµnh c«ng ®­îc ®o¹n thÞ tr­êng kh¸ lín, kh¸ tiÒm n¨ng
nh­ng còng ®Çy khã kh¨n nµy.§©y lµ ®o¹n thÞ tr­êng hÇu nh­ cßn ®ang bá
ngá,nguyªn nh©n chÝnh ë ®©y lµ do lîi nhuËn kh«ng cao, mÆt kh¸c cßn lµ
do mèi quan hÖ gi÷a gi¸ c¶ vµ chi phÝ. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh,
doanh thu cña doanh nghiÖp, gi¸ c¶ l¹i th­êng v­ît qua søc mua cña nh÷ng
ng­êi cã thu nhËp thÊp; trong khi ®ã nÕu lµm Èu th× võa mÊt uy tÝn l¹i
kh«ng b¸n ®­îc nhµ.Bên cạnh đó sự quản lý, hỗ trợ của nhà nước trong lĩnh
vực này còn nhiều bất cập, thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường
nhà ở cho ngưòi có thu nhập thấp.
Để thị trường nhà ở cho người có thu nhập thấp có những chuyển biến sâu
sắc tích cực trong thời gian sắp tới,cần phải có sự kết hợp của cả doanh
nghiệp bất động sản và nhà nước.Về phía nhà nước cần cụ thể hoá sự hỗ trợ
giúp đỡ doanh nghiệp và người dân bằng những chính sánh cụ thể, hiệu
quả.Về phía doanh nghiệp, cần giải quyết tốt bài toán về chất lượng và chi
phí. Đó cũng chính là nội dung nghiên cứu của đề tài này.
Giải quyết được vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp không phải là một điều dễ dàng, nhưng là một nỗ lực cần thiết vì đó là yếu tố quyết định cho việc ổn đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement