Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By the_ones2001
#747178 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Tăng cường liên kết giữa sản xuất nguyên liệu và công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam
kinh tÕ nãi chung, ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn nãi riªng, còng nh­ c¸c ban
ngµnh, c¸c cÊp cã liªn quan.
XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu bøc thiÕt ®ã mµ em trän ®Ò tµi "T¨ng c­êng liªn
kÕt gi÷a s¶n xuÊt nguyªn liÖu vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n ë
ViÖt Nam"
Trong qu¸ tr×nh thu thËp vµ lµm tiÓu luËn nµy em ®­îc TS. NguyÔn
§×nh Hîi gióp ®ì tËn t×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n TiÕn SÜ
ước ta với diện tích tự nhiên hơn 330.000 km, hơn 10 triệu ha đất nông nghiệp tập trung ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long, Đông Nam bộ và hàng chục triệu ha rừng,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement