Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By manamanvn01
#747167 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty Viễn thông liên tỉnh trong năm 2006
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
2
ViÖt Nam vÉn cßn lµ thÞ tr­êng bá ngá, lµ m¶nh ®Êt mµu mì ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi khai th¸c. HiÖn nay, ë n­íc ta bªn c¹nh nh÷ng doanh nghiÖp ViÔn th«ng trong n­íc cã mét sè l­îng kh«ng nhá c¸c doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi hoÆc liªn doanh víi n­íc ngoµi. §iÒu nµy lµm cho c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t, do ®ã doanh nghiÖp nµo ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao h¬n th× cµng cã kh¶ n¨ng ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. Bëi vËy, viÖc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp trë thµnh vÊn ®Ò mÊu chèt cã tÇm quan träng to lín nh»m ®¶m b¶o sù tån t¹i cho mçi doanh nghiÖp.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty ViÔn th«ng
liªn tØnh( VTN ), em ®· m¹nh d¹n lùa chän vµ hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp víi chuyªn ®Ò: “ §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty ViÔn th«ng liªn tØnh trong n¨m 2006 ”.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn b¸o c¸o thùc tËp bao gåm 2 phÇn:PhÇn I: Tæng quan vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty
ViÔn th«ng liªn tØnh.
PhÇn II: Thùc tËp chuyªn ®Ò ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty
ViÔn th«ng liªn tØnh
Tuy nhiªn, do cßn nhiÒu bì ngì khi lÇn ®Çu tiªn ®­￿îc tiÕp xóc víi ho¹t
®éng kinh doanh thùc tÕ ë C«ng ty còng nh­ kiÕn thøc chuyªn m«n cßn h¹n chÕ, nªn b¸o c¸o kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong nhËn ®￿­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn, sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy c« vµ c¸c b¹n, ®Ó em tiÕp tôc hoµn thiÖn ®å ¸n tèt nghiÖp sau nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n, ®Æc biÖt lµ
thÇy gi¸o TrÇn §øc Thung vµ thÇy gi¸o NguyÔn §¨ng Quang ®· h­￿íng dÉn em thùc hiÖn b¸o c¸o nµy, c¶m ¬n c¸c c« chó CBCNV trong C«ng ty DÞch vô ViÔn th«ng, nhÊt lµ c« chó CBCNV Phßng KÕ ho¹ch Kinh doanh n¬i em thùc tËp. TÊt c¶ nh÷ng ý kiÕn chØ b¶o tËn t×nh, nh÷ng sù gióp ®ì quý b¸u cña thÇy c« vµ c¸c CBCNV trong C«ng ty ®· gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy.Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
Hiện nay, ở nước ta bên cạnh những doanh nghiệp Viễn thông trong nước có một số lượng không nhỏ các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hay liên doanh với nước ng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement